Leden 2018

Abba, Otče!

24. ledna 2018 v 14:11 | adina christie |  Nová jar
Deň ako iný, zdá sa, no nie je.
Vstávaj! počujem z diaľky;
v trhline sna sa objavilo náhle svetlo.
Telo sa mračí,
povinnosti vykonávajú na mne násilie,
nevyhnem sa novému dňu,
nevynechám nádej, viera ma povzbudzuje.
Je tu zaiste tá úzka cesta, po nej pôjdem.
Prchavé, zdá sa, je moje šťastie, no nie je.
Hľadám to kráľovstvo, Tvoje zasľúbenie;
nie je to hľadať ihlu v kope sena,
lebo je blízko mňa, je vo mne,
hýbem sa v ňom neustále,
chvíľami sa mi zaleskne sláva Božia,
áno, dotýka sa ma Tvoja láska,
dôverujem Ti nadovšetko!


Abba, Otče, volám,
lebo som Ťa našla náhle,
v tej trme-vrme môjho premýšľania,
keď môj duch sa Ťa dotýkal
slovami poznania, že si Ten pravý Boh,
Otec Pána Ježiša Krista, a môj Otec,
nad všetkých otcov jediný a pravý;
Ten, ktorý ma neopúšťa v časoch povodne,
keď sa všetko na mňa valí,
Ten, ktorý mi túži dávať svoju múdrosť,
ktorý ma i kázni, ba udiera palicou,
Ten Jediný mi lásku dokázal.
Chvála Ti a sláva, Pane!
Nech je zvelebené Tvoje meno, až naveky vekov!


"Lebo tak miloval Bôh svet,
že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal večný život.
Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna,
aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.
Kto verí v neho, nebude odsúdený,
ale ten, kto neverí, už je odsúdený,
lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho."
Ján 3,16-18
Láska nikdy neprestáva

14. ledna 2018 v 17:46 | adina christie |  ...neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov Mt 9.13
Zdá sa už nejaký čas, že len ideme a vidíme, že zem je široká, že nedovidíme na jej koniec.
A jej nedohľadnosť sa stále rozvetvuje. Koľkokrát nás napadne, že sme stratení a cielene
kýmsi alebo čímsi odvádzaní kdesi mimo, čo sa nepodobá ani trochu úzkej ceste,
nariadenej Bohom. Niečo nás odvieva ako keď sa strhne búrka na mori; sme len škrupinkou
na jej obrovských vlnách.

Zaiste je to viera, ktorá slabne vždy, keď nás zachváti strach, bolesť, neprekonateľné
starosti a trápenie. Možno je to nádej, ktorá ulieta ďaleko od nás, lebo tam, kde je malá viera,
nie je ani nádej. A jedného dňa sa "vytratí" aj láska, ktorá nám bola daná spolu s vierou
a nádejou. A predsa, najväčšia je láska, hovorí Písmo.

Láska zhovieva, je dobrotivá; láska nezávidí; láska sa nechlúbi, nenadúva sa,nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé,neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde;všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlive.Láska nikdy neprestáva. 1Kor 13,4-8
A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. 1Kor 13,13

A je to pravda, láska bola vždy pri tom, keď ochabovala moja viera a nádej sa schovávala na
skrytých miestach, láska, skrze Pána Ježiša Krista. On je dobrý Pastier, Jeho láska nás
vždycky podrží, neštíti sa našich pádov, našich poblúdení, ale nás navracia späť k Nemu.
Láska upevňuje našu vieru a nádej a rozmnoží sa radosť; to sú nesmierne vzácne poklady
v Kristu Ježišovi a zároveň najmocnejšie zbrane v živote kresťana. Lebo táto láska je Pánova Ježišova.

Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske!Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal
prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.To som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť aby sa naplnila.
Ján 15,9-11

Nikto a nič v celom vesmíre nemôže premôcť Kristovu lásku! On zomrel za naše hriechy
a odpustil nám naše neprávosti; On zvíťazil nad smrťou a na tretí deň vstal z mŕtvych
prinesúc nám nádej večného života. Písmo hovorí, že ten, kto uverí v Pána Ježiša Krista
a v Božie dielo spasenia na kríži, bude spasený.
Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. R 10,9-10
Pán hovorí každému človeku: Ja som cesta i pravda i život;
nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. Ján 14,6

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť
alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč?Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie.Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval.Lebo som presvedčený, že ani smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani prítomné
ani budúce veciani vysokosť ani hlbokosť ani niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás
od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. R 8,35-39

Toto je pevné zasľúbenie, ak zostávame v Jeho láske. Ak odpadneme z viniča, ktorým je Pán
Ježiš Kristus, tak sme ako tá vetva, ktorá, keď sa oddelí od stromu,
napríklad vplyvom silného vetra, spadne na zem a uschne.
Je to princíp života, je to jednoduché a priame.

Možno sa dnes cítiš stratený, odvrhnutý, alebo odpadnutý. V čomkoľvek sa nachádzaš,
drahý brat alebo sestra, nezúfaj si, lebo to nie je cesta od Boha ale od toho zlého,
ktorý ako sa blíži Pánov príchod, útočí na veriacich v Neho, či už v podobe hriechov a
následne žaloby a obviňovania, či už si poblúdil vo svete, alebo si sa stal vlažným,
či z iných dôvodov, známych len tebe. Vyznaj pred Pánom svoje slabosti a pády a nič
pred Ním nezataj a čiň pokánie od svojich neprávostí, ale hlavne obráť k Nemu svoje srdce
a hľadaj Jeho lásku a pokoj, lebo On je Boh, ktorý sa zmilováva a Jeho milosť a láska
je nesmierna.

Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu. Joel 2,12-14

Dnes som mala nutkanie písať o sne, ktorý som mala minulú noc, ale poviem len tie
najhlavnejšie body, ktoré boli akousi líniou toho sna. V tom sne som stretávala súrodencov,
hlavne tých, ktorí s nami kedysi mali spoločenstvo, či už osobne alebo cez stránku krestan.sk.
Z niektorými som sa zvítala a objali sme sa, niektorí sa usmiali a niektorí boli skôr
v rozpakoch, že ma vidia. Vo sne som vnímala toto stretávanie súrodencov ako keby Pán
zhromažďoval svoje deti.

Pri jednotlivých stretnutiach som tiež vnímala určité odlišnosti, ktoré mohli poukazovať na
niečo, čo som videla iba ja; akoby títo súrodenci jednotlivo predstavovali niečo, čo by som
mala vidieť. V prvom prípade to bolo veľmi srdečné zvítanie s jedným bratom, cítila som,
že zo stretnutia máme obaja veľkú radosť. Druhý brat, s ktorým som sa stretla sa usmieval
popod fúzy, akoby potmehúdsky a tiež som sa potešila, že ho vidím. Keď som ho však
poprosila, aby mi pomohol vstať, chytil ma za ruku, ale len naoko, vôbec mi totiž
nepomohol, jeho ruka bola mdlá, akoby bez života.

Ďalšie stretnutie som mala s jednou sestrou. Možno bola v rozpakoch, možno bola
prekvapená, že ma vidí, možno bola príliš zaujatá nejakou prácou, bolo tam totiž mnoho
kresťanov, ktorých som však v tom sne nerozoznávala. Aj tejto sestre som sa potešila a tak
som sa jej opýtala čo prežívajú. Namiesto, aby hovorila o sebe a tých,
s ktorými má spoločenstvo, hovorila o nejakom známom bratovi, akoby to, čo prežíva on
na druhom konci sveta, prežívali aj oni.

Na tejto podivnej ceste som ešte stretla ďalších troch súrodencov, s ktorými som v kontakte.
A s dvoma, ktorí ma aj predbehli, aj ma potom čakali, som napokon odišla na konskom
povoze. Toľko o sne. Nechcem robiť žiadne závery, či výklad toho sna. Jedno je totiž isté,
Pán príde čoskoro, nemali by sme nechať podkopať svoj dom zlodejom ale mali by sme
bdieť, ako nám Pán odporúča.

Vidzte fík a všetko stromovie:keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto.
Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie.Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.
Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a
starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.
Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme.Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných
uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.
Lk 21,29-38