Srpen 2017

Zopár spravodlivých

19. srpna 2017 v 22:27 | adina christie |  Premýšľanie
Zopár spravodlivých. Tak som nazvala tento článok. Neskôr to objasním, že prečo.
Osem duší uniklo potope sveta. Zachránil sa iba Noah s rodinou. Len tri duše unikli Sodome a Gomore, mestám horiacim sírou. Boli to Lót a jeho dve dcéry. Lótova manželka sa pri úteku z horiaceho mesta obzrela a premenila sa na soľný stĺp.


V oboch prípadoch vidíme vyliatie Božieho hnevu na bezbožný ľud, ktorého hriechy kričali až do neba. Spravodliví, ktorí žili s týmito ľuďmi v bezprostrednej blízkosti, sa nemohli dívať na bezuzdné správanie ľudí, ktorí stratili už akúkoľvek súdnosť a ich hriech bol každému zjavný. A preto sa úpenlivo modlili k Bohu, aby niečo urobil. Vieme, že aj pre Lóta predstavoval pobyt v hriešnom meste veľkú bolesť a strach o rodinu, smútok, mnoho obetí.


Vždy, keď budeme skrze Písmo prechádzať tieto stránky histórie, uvidíme tiež niekoľko podobných, ba až identických javov, ktoré sa budú týkať ľudí onej doby, doby budúceho súdu, ktorý je časovo veľmi blízko a je oznámený niekomu, koho Boh označil ako spravodlivého. Kto je v očiach Boha spravodlivý, ak hovoríme o Starom Zákone? Je to človek, ktorý dôveruje Bohu a poslúcha svojho Pána. Verí v Neviditeľného, akoby Ho videl.


Neskôr použijeme takmer navlas podobnú poučku, keď budeme hovoriť o spravodlivých v Novom zákone. Zatiaľ však zostávame v Starom Zákone. Písmo hovorí, že bol zatopený starý svet. Nikto nezostal nažive okrem Noaha a jeho rodiny, čo bolo osem osôb. Noah s manželkou a traja synovia s manželkami. Z týchto niekoľko osôb sa rozmnožil svet po potope.


Takže tu sú tie javy, ktoré sprevádzajú ľudí tesne pred katastrofou, ľudí odsúdených v mene Boha pre neveru; áno, pre neveru, lebo, keby verili v Neho, mohli činiť pokánie a zachrániť sa, a uniknúť tomu všetkému. Mohli rozumieť a vidieť, že je pripravená úniková cesta. A keďže neverili, tak si nevšimli vôbec nič. Naďalej sa venovali svojim koníčkom, svojej práci, svojim hriechom. Písmo to vymenúva veľmi jasne a zrozumiteľne, a veľmi aktuálne, až človeka mrazí.


A jako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka;jedli, pili, ženili sa a vydávaly až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, a prišla potopa a zahubila všetkých.Aj podobne jako sa dialo vo dňoch Lotových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, staväli;ale toho dňa, ktorého vyšiel Lot zo Sodomy, dal Bôh, aby pršal oheň a síra s neba a zahubil všetkých.Tak iste bude aj toho dňa, ktorého sa zjaví Syn človeka. Lk 17,26-30


Ľudia v starom svete nerobili nič iné, len to, čo dnes robíme aj my: jeme, pijeme, ženíme sa, vydávame sa, kupujeme, predávame, sadíme, staviame. Bežné činnosti človeka, ktoré úzko súvisia s naším prežitím, s naším životom; dnes tiež s naším životným štýlom a mnohými vecami, bez ktorých si nevieme predstaviť svoj každodenný život. Tiež je to aj určitý ukazovateľ nášho bezpečia, že teda ak tieto máme a v pokoji sa im môžeme venovať, sme za vodou.


Vidím tu aj ďalší aspekt, v ktorom tieto veci, ak nám nie sú dlhodobo odopierané, považujeme ich za samozrejmosť. Je to aspekt istoty. A tu už môžeme zápasiť s problémom istoty, ak nám na ňu chce niekto siahnuť, ak sa rozhodujeme, čomu dávame prednosť. Môže sa tu prejaviť naša pripútanosť k veciam, dokonca naša závislosť na nich; a budeme mať problém v prípade potreby sa ich pustiť. Ako sa to stalo aj Lótovej žene. Lótova žena nie je len príkladom toho, ako deštruktívne pôsobí pripútanosť k veciam tohoto sveta, ale je aj príkladom toho, že aj keď bola ako Lótova manželka uznaná byť hodnou záchrany pred zahynutím a skazou Sodomy, svojou závislosťou a neschopnosťou opustiť svet, ktorý sa jej páčil a milovala život v ňom, vlastne zahodila milosť Božiu a nebola jej hodná.


A hoci my vidíme, že opustila mesto a ide za Lótom a za dcérami, v srdci z toho mesta nikdy nevyšla a tak varovanie, že sa nemá v žiadnom prípade obzerať jej bolo nanič, lebo ju prinútilo jej vlastné srdce, aby sa obzrela. Toto bolo pre ňu osudné a premenila sa na soľný stĺp.


V prípade potopy sveta, aj v prípade zničenia Sodomy a Gomory, Boh oznamuje tento Boží súd svojim spravodlivým, Noáhovi pred potopou sveta a Lótovi pred zničením Sodomy. Je tu aj zaujímavý rozhovor medzi Abrahámom a Bohom, ktorý sa týka spravodlivých nachádzajúcich sa v meste skazy, či by sa Boh zmiloval, ak by v meste žil aj istý počet spravodlivých. A vieme, že Boh by sa zmiloval, aj keby tých spravodlivých bolo iba päť. Okrem Lóta sa však nenašiel nikto, kto by bol spravodlivý a tak hneď po vyjdení z mesta, keď už bol Lót v bezpečnej vzdialenosti, Boh dal, aby na mesto pršal oheň a síra a zahubil všetkých.


Čiže tu vidíme tých zopár spravodlivých, na ktorých Boh nikdy nezabúda, aj keby prišla potopa, je tu koráb, ktorý Boh pripravil Noáhovi; aj keby dal na mestá pršať oheň a síru, aby mesto skazil, Lóta bezpečne vyvedie a dbá na to, aby stihol utiecť. Boh teda vytrhuje spravodlivých z miesta budúceho Božieho hnevu a blízkeho súdu.


Dnes, keď žijeme v dobe milosti a očakávame príchod nášho Pána, vidíme rozličné postoje, rozličné skupiny kresťanov. Tento článok nepíšem preto, aby som tie skupiny vymenovala, či odhaľovala postoje kresťanov, kto ako verí a prečo, ale hlavne preto, aby bol Pánov odkaz "Prídem čoskoro!" v našich srdciach živý; aby On bol tým, ktorý formuje naše postoje, aby On nás viedol cestou pravdy, aby On nás vyviedol z každého omylu. A určite v prvom rade, aby sme ako nevesta túžili po Ňom a počítali dni, kedy už príde a vezme nás do svojho náručia, aby sme absolvovali všetko to nádherné, čo nám pripravil a čo zatiaľ zostáva pre nás tajomstvom, kým to na vlastné oči neuvidíme.


Vieme, že príde deň, keď kresťania budú vychvátení do povetria v ústrety Pánovi a potom už budú stále spolu s Pánom. Budú to ľudia, ktorí sa znovuzrodili v Pánovi, pretože uverili v Neho, v Jeho smrť a zmŕtvychvstanie; v Jeho odpustenie hriechov; v Jeho ospravedlnenie pred Otcom nás všetkých, ktorí sme uverili.


Áno, stali sme spravodlivými vďaka Pánovi Ježišovi, ktorý za naše hriechy vylial svoju nevinnú krv, ktorý vzal naše hriechy na seba a vyniesol ich na kríž, aby bol s nimi namiesto nás ukrižovaný, aby hriech nepanoval viac; Pán Ježiš na vlastnom tele okúsil za nás spravodlivý Boží hnev, a ktorí sme uverili v Neho, stali sme sa spravodlivými, tými, ktorí prijali milosť Pána Ježiša Krista, aby boli hodní uniknúť všetkému, čo má prísť na tento svet.
Koľko je týchto spravodlivých? Je to opäť jeden spravodlivý, Cirkev, nevesta Pána Ježiša Krista.