Květen 2016

Povedal Pán Ježiš (3)

28. května 2016 v 10:48 | adina christie |  Biblia-zive slovo
Mk 2,21-22
Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nového súkna, lebo nová záplata by vydrapila kus starého súkna a diera bude ešte väčšia.
A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno by roztrhlo nádoby a nazmar vyjdú aj víno aj nádoby. Ale nové víno do nových nádob!

Mk 4,21-23
Vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ? Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietnik?
Lebo nieto nič tajné, čo by nemalo vyjsť najavo, a nič nebolo tak skryté, aby nevyšlo na svetlo.
Kto má uši na počúvanie, nech počuje!
Mk 4,24-25
Všimnite si, čo počúvate! Akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané, ešte vám aj pridajú.
Lebo tomu, kto má, bude dané, ale tomu, kto nemá, vezmú aj to, čo má.

Mk 7,15-16
Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.]

Mk 8,34-38
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?
Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi.

Mk 9,37
Kto by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale Toho, kto ma poslal.
Mk 9,40-50
Veď kto nie je proti nám, je za nás.
Lebo ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody preto, že ste Kristovi, vpravde vám hovorím: neminie ho odmena.
Ktokoľvek by zviedol na hriech jedno z týchto maličkých veriacich, lepšie by bolo, keby mu oslí žarnov zavesili na šiju a hodili ho do mora.
Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju; lepšie ti o jednej ruke vojsť do života, než s oboma do pekla, do neuhasiteľného ohňa [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína].
A ak ťa zvádza noha, odtni si ju; lepšie ti o jednej nohe vojsť do života, než s oboma byť uvrhnutý do pekla [kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína].
A ak ťa zvádza oko, vylúp si ho; lepšie ti jednookému vojsť do kráľovstva Božieho, ako s obidvoma očami byť uvrhnutý do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.
Lebo každého osolí oheň [a každú obeť osolí soľ]. Soľ je dobrá; ale ak sa soľ stane neslanou, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji.

Mk 10,14-15
Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie.
Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň.
Mk 10,25
Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho [tým, čo dúfajú v majetok].
Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.
Mk 10,42-45
Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi.
Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom.
A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.
Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.
Mk 11,22-26
Majte vieru v Boha!
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.
Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.
[Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach.]

Mk 13,2
Vidíš tieto veľké stavby? Nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený!
Mk 13,5-10
Hľaďte, aby vás niekto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus); zvedú mnohých. Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To musí byť, ale to nie je ešte koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí.
Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im vydávali svedectvo. Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom
Mk 13,11-23
A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to, ktorí hovoríte, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď však ohavnosť spustošenia uvidíte tam, kde by jej nemalo byť - kto čítaš, rozumej! - vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov; kto je na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo z neho; a kto je na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni! Preto modlite sa, aby to neprišlo v zime!
Lebo tie dni budú súžením, akého od počiatku, keď Boh stvoril svet, nebolo až doteraz a ani viac nebude. A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. A keby vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je Kristus! alebo: Ajhľa, tam je! - neverte. Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, vyvolených. Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko.
Mk 13,24-37
V tie dni, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské moci sa pohybovať. Vtedy uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch s mocou a slávou veľkou. A vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od konca zeme až po koniec neba. Od figovníka naučte sa podobenstvu: Keď mu ratolesť už raší a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.
Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!

Mk 16,15-18
Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť,
hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.

Povedal Pán Ježiš (2)

28. května 2016 v 8:51 | adina christie |  Biblia-zive slovo
Mt 6,9-15
Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský; ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vám, keď sa previníte.
Mt 6,16-18
Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Majú svoju odmenu! Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,
aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.
Mt 6,19-21
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Mt 6,22-24

Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama
tma?
Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
Mt 6,25-34
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

Mt 7,1-2
Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.
Mt 7,3-5
Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.
Mt 7,6
Čo je sväté, nedávajte psom, ani svoje perly nehádžte sviniam, aby ich nepošliapali, neobrátili sa a neroztrhali vás!
Mt 7,7-8
Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.
Mt 7,9-12
Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba?
A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.
Mt 7,13-14
Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
Mt 7,15-20
Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?
Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.
Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie.
Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
Tak teda po ovocí poznáte ich.
Mt 7,21-23
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?
A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!
Mt 7,24-27
Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.

Mt 11,28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!

Povedal Pán Ježiš (1)

28. května 2016 v 8:49 | adina christie |  Biblia-zive slovo


Mt 4,17
Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.
Mt 4,19
Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!
Mt 5,3-10
Blahoslavení chudobní v duchu , lebo ich je kráľovstvo nebeské.
Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.
Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.
Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.
Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé;
radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Mt 5,13
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.
Mt 5,14-16
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Mt 5,17-20
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť;
lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo aj len jedno z týchto najmenších prikázaní, a tak učil ľudí, bude pomenovaný najmenším v kráľovstve nebeskom; ale kto by konal a učil (podľa nich), bude pomenovaný veľkým v kráľovstve nebeskom. Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.
Mt 5,21-26
Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu.
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, prepadne súdu, a kto by bratovi povedal: Hlupák! - prepadne najvyššiemu súdu; kto by mu však povedal: Blázon! - prepadne ohnivému peklu.
Keby si teda prinášal dar na oltár, a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe,
nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier s bratom, a potom príď a obetuj svoj dar.
Pokonaj sa čím skôr so svojím protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. Vpravde hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do poslednej koruny.
Mt 5,27-30
Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.
Mt 5,31-32
A bolo povedané: Kto by prepustil manželku, nech jej dá priepustný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek prepúšťa manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží.
Mt 5,33-37
Opäť ste počuli, že bolo povedané otcom : Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy! Ale ja vám hovorím: Nijako neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom; ani na zem, lebo Mu je podnožou; ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa; ani len na vlastnú hlavu nebudeš prisahať, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale nech je vaša reč: áno - áno; nie - nie; lebo čo je nad to, je od zlého.
Mt 5,38-42
Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba.
Mt 5,43-48
Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia]; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.

Mt 6,1-4
Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplatu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odmenu! Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.
Mt 6,5-8
Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte.


Štyri duchovné zákony

14. května 2016 v 20:02 | adina christie |  Božie kráľovstvo sa priblížilo, čiňte pokánie a verte evanjeliu! Mk 1,15

Počul si už štyri duchovné zákony?

Rovnako ako existujú fyzikálne zákony, ktoré určujú dianie vo vesmíre, sú aj zákony duchovné, ktoré určujú náš vzťah k Bohu.

PRVÝ ZÁKON

BOH ŤA MILUJE A PONÚKA TI DOKONALÝ PLÁN PRE TVOJ ŽIVOT.

(Uvedené verše je vhodné prečítať si v danom kontexte z Biblie)

BOŽIA LÁSKA

"Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale mal život večný každý, kto verí v Neho."
Ján 3,16

BOŽÍ PLÁN

"Ja som prišiel aby život mali a hojne ho mali."
(plný život, ktorý má zmysel)
Ján 10,10
Prečo je teda toľko ľudí, ktorí týmto životom nežijú?
Pretože...

DRUHÝ ZÁKON

ČLOVEK JE HRIEŠNY A ODDELENÝ OD BOHA, PRETO NEMÔŽE POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.

ČLOVEK JE HRIEŠNY

"Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej"
Rímskym 3,23
Človek bol stvorený na to, aby žil v spoločenstve s Bohom. Rozhodol sa však žiť podľa svojich vlastných predstáv, nezávisle na Bohu. Tým bolo spoločenstvo s Bohom zničené. Tento postoj sa vyznačuje aktívnym odporom alebo pasívnou ľahostajnosťou k Bohu a je prejavom toho, čo Biblia nazýva hriech.

ČLOVEK JE ODDELENÝ OD BOHA

"Lebo odmena za hriech je smrť..."
(to zn. duchovná smrť, večné zavrženie a oddelenie od Boha)
Rímskym 6,23
Tento obrázok znázorňuje, že Boh je svätý a človek je hriešny. Hriech tvorí hlbolú priepasť, ktorá ich oddeľuje. Šípky znázorňujú neustále snahy človeka dosiahnuť Boha a plný život vlastným úsilím, napr. dobrým životom, filozofiou alebo rôznymi náboženstvami. Nič z toho však nerieši problém jeho hriechu.
Tretí zákon ukazuje jediný spôsob, ako túto priepasť preklenúť...

TRETÍ ZÁKON

JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝM, BOŽÍM RIEŠENÍM PROBLÉMU ĽUDSKÉHO HRIECHU. V ŇOM MÔŽEŠ POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.

JEŽIŠ ZA NÁS ZOMREL...

"Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli hriešni."
Rímskym 5,8

VSTAL Z MŔTVYCH...

"Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim potom sa zjavil naraz viac ako päťsto bratom."
1. Korintským 15,3-6

...A JE JEDINOU CESTOU K BOHU.

Ježiš mu riekol: "Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa."
Ján 14,6
Tento obrázok znázorňuje, ako Boh preklenul priepasť, ktorá nás od Neho oddeľuje. Poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži namiesto nás a zaplatil tak za naše hriechy.
Nestačí však tieto tri zákony len poznať...

ŠTVRTÝ ZÁKON

JEŽIŠA KRISTA MUSÍME OSOBNE PRIJAŤ AKO SPASITEĽA A PÁNA. POTOM MÔŽEME POZNAŤ A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU A BOŽÍ PLÁN PRE SVOJ ŽIVOT.

JEŽIŠA KRISTA MUSÍME PRIJAŤ

"Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími."
Ján 1,12

JEŽIŠA PRIJÍMAME VIEROU

"Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil."
Efezským 2,8-9

JEŽIŠA PRIJÍMAME OSOBNÝM POZVANÍM

Ježiš riekol: "Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou."
Zjavenie 3,20
Prijať Ježiša znamená priznať, že som hriešny, obrátiť sa k Bohu (pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, že mi odpustí hriechy a že ma učiní takým, akým ma chce Boh mať.
Nestačí len rozumom prijať, že Ježiš je Syn Boží a že zomrel za naše hriechy. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša prijímame vierou, rozhodnutím svojej vôle.
Tieto dva kruhy znázorňujú dva spôsoby života:
Život, ktorý si riadi
človek sám
Život, ktorý riadi
Kristus
Ktorý kruh predstavuje tvoj život?
Ktorý kruh by si si pre svoj život vybral?
Ďalej je vysvetlené, ako môžeš Ježiša Krista prijať.

JEŽIŠA MÔŽEŠ PRIJAŤ VIEROU V MODLITBE, AJ HNEĎ TERAZ

(Modlitba je rozhovor s Bohom.)
Boh ťa pozná. Nie je dôležité, aké krásne volíš slová, ale záleží na tvojej úprimnosti.
Tu je príklad, ako sa môžeš modliť:
"Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem Ti za to, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram Ti dvere svojho života a prijímam ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem Ti za odpustenie hriechov. Ujmi sa vedenia môjho života a zmeň ma, aby som bol takým, akým ma chceš mať."
Vyjadruje táto modlitba to, čo by si si prial?
Ak áno, môžeš sa tak teraz modliť a Ježiš, ako zasľúbil, vstúpi do tvojho života.
Ako si môžeš byť istý, že Ježiš je v tvojom živote?
Bol si úprimný, keď si v modlitbe pozýval Ježiša do svojho života? Ježiš sľúbil, ako je napísané v Zjavení 3,20 že k tebe vojde. Veríš mu, že to urobil? Môžeš si byť istý, že Boh odpovedal na tvoju modlitbu. On je spoľahlivý.
V Biblii je všetkým, ktorí príjmu Pána Ježiša, zasľúbený večný život.
"A toto je svedectvo, že Boh dal nám večný život a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. Toto som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život."
1. Jánov 5,11-13
Často Bohu ďakuj, že Kristus vstúpil do tvojho života a že ťa nikdy neopustí (Židom 13,5). Na základe Jeho zasľúbenia si môžeš byť istý, že Ježiš v tebe žije a že s ním máš už teraz večný život. On nikdy neklame.
Dôležitá pripomienka...

NESPOLIEHAJ SA NA POCITY

Pre nás sú smerodajné zasľúbenia Božieho Slova - Biblie. Naše pocity sú dôležité, ale nie rozhodujúce. Kresťan žije vierou, to znamená, že sa spolieha na dôveryhodného Boha a Jeho Slovo. Nasledujúci obrázok znázorňuje vzťah medzi skutočnosťou (Boh a Jeho Slovo), vierou (naša dôvera Bohu a Jeho Slovu) a pocitmi.

Vlak pôjde s vagónom i bez neho. Bolo by však márne snažiť sa uvádzať vlak do pohybu pomocou vagónu. Presne tak náš kresťanský život pôjde dopredu len vtedy, keď budeme veriť spoľahlivému Bohu a jednať podľa Jeho Slova, nie podľa pocitov, ktoré sa často menia.

ČO SA STALO, KEĎ SI PRIJAL JEŽIŠA?

V okamihu, keď si vierou prijal Ježiša do svojho života, stalo sa okrem iného toto:
1. Ježiš vstúpil do tvojho života (Zjavenie 3,20)
2. Boli ti odpustené hriechy (Kolosenským 1,14)
3. Stal si sa Božím dietaťom (Ján 1,12)
4. Dostal si večný život (Ján 5,24)
5. Začal si žiť životom, ktorý ti Boh pripravil a pre ktorý ťa stvoril
(Ján 10,10; 2.Korintským 5,17; 1.Tesalonickým 5,18)
Prijatie Ježiša Krista je najvýznamnejšou a zároveň najradostnejšou udalosťou v tvojom živote.

AKO MÔŽE KRESŤAN RÁSŤ VO VIERE?

"ale vzrastajte v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista"
(2.Petrov 3,18)
Základom pre duchovný rast je naša neustála dôvera Ježišovi.
V raste ti pomôže:
Modlitba - hovor denne s Bohom (Ján 15,7)
Božie Slovo - čítaj si denne Bibliu (Skutky 17,11)
Začni Jánovým evanjeliom.
Poslušnosť - poslúchaj Boha v každom okamihu svojho života (Ján 14,21)
Svedectvo - vyznávaj Ježiša denne svojím životom i slovami (Matúš 4,19; Ján 15,8)
Dôvera - dôveruj Ježišovi v každej oblasti svojho života (1.Petrov 5,7)
Zdrojom duchovného rastu je Duch Svätý. Umožni mu, aby ťa viedol v tvojom každodennom živote a svedectve.

DÔLEŽITOSŤ SPOLOČENSTVA KRESŤANOV

V liste Židom 10,25 sme napomínaní, aby sme neopúšťali spoločenstvo kresťanov. Viac polienok pokope horí jasným plameňom. Ak však odložíme jedno nabok, rýchlo pohasne a vychladne. Podobné je to aj s kresťanmi. Pokiaľ nie si členom skupinky kresťanov, ktorí sa zaoberajú štúdiom Biblie, zapoj sa do niektorej. Navštevuj tiež niektorú z cirkví, ktoré vyznávajú Ježiša Krista a učia Jeho Slovo - Bibliu.

HOVOR S ĎALŠÍMI ĽUĎMI O PÁNOVI JEŽIŠOVI

Ak ti obsah tejto stránky pomohol, odovzdávaj ho ďalším ľuďom.

Prevzaté z krestan.sk

Spev vtákov na raňajky

9. května 2016 v 18:49 | adina christie |  Nová jar
Spev vtákov na raňajky
a uši na počúvanie
a radosť Tvoja vo mne,
bo otvoril si dvere srdca,
aby sme spolu počuli.
Rozladené srdce,
trúchliace na cintoríne zvyškov,
zahalené smútočným závojom,
(Kedy sa to stalo a čo?)
naladil si, Pane, ako Ty vieš;
a cíti a plače a raduje sa,
že krásne je dielo Pána
od východu na západ,
od severu na juh…
Poďme sa popásať pohľadom
na Jeho krajinu
bohatú na lásku,
bohatú na milosť,
bohatú na život v Kristu
a všetko vo všetkom je On!
Poďme spásať zelenú pastvinu,
zídime do hlbokých dolín,
vystúpme na vrchy,
preskakujme svet,
nech nízkosť sa povýši
a vysokosť klesne na jednu úroveň.
Veď máme Pastiera,
veľkého, čo do výšky,
mocného, čo do sily
a predsa sa ponížil
a dal nám svoje srdce,
i svoje telo položil na oltár
a priniesol Bohu obeť príjemnej vône,
On, nevinný vzal na seba našu vinu;
súc odsúdený na smrť,
oslobodil nás od smrti
a Jeho vzkriesením
dal nám večný život,
tým, čo veria v Neho.
Pane Ježišu, ďakujem Ti
za Tvoju milosť!