Listopad 2015

Postavenie a stav veriaceho

14. listopadu 2015 v 0:17 | adina christie |  O milosti (J.F.Strombeck)
Kapitola 10.
POSTAVENIE A STAV VERIACEHO
Zdalo by sa, že niektoré časti Písma, najmä v listoch Pavlových, si navzájom odporujú. Jeden verš hovorí o veci ako plne uskutočnenej, zatiaľ čo iný ju popisuje ako v procese dokonávania - ešte neukončenom. V Žid. 10 :10 čítame: ,,v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy". Toto je dokonané dielo. V I. Tes. 5 : 23 píše Pavol: "A on sám, Boh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť." Tu je posvätenie nedokončeným dejom.Opäť v Žid. 10 :14 čítame: "Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú"; naproti tomu Pavol napomína: "zdokonaľujte sa" (II. Kor. 13 : 11). Ako to, že tí, ktorí boli navždy zdokonalení, majú sa ešte zdokonaľovať? Mohli by sme uviesť ešte viac príkladov, ale pre náš účel postačia aj vyššie uvedené.

Tieto zdanlivé protiklady zmiznú, keď porozumieme, že v každom z uvedených príkladov prvý verš sa týka postavenia veriaceho v Kristu, alebo jeho postavenia pred Bohom. Veriaci je pozične posvätený, alebo oddelený pre večné Božie zámery a ciele. Je dokonalý v Božích očiach, lebo je v Kristu. V každom z našich príkladov druhý citovaný verš sa týka života veriaceho na tomto svete; jeho chodenia, obcovania, čiže jeho stavu. Jeho pozemský život by mal byť úplne oddelený pre Boha. Mal by chodiť v dokonalosti pred Bohom.

Postavenie veriaceho je teda to postavenie, do ktorého ho Boh uviedol a v ktorom ho Boh vidí preto, lebo prijal Ježiša Krista ako Spasiteľa. Je to jeho prijatie Bohom v Kristu, prijatie za domáceho Božieho. Stav veriaceho je stav jeho pozemského života. Je to výraz, alebo tiež nedostatok výrazu jeho duchovného života v jeho pozemskom tele a skrze toto telo. Je to súhrn jeho skúseností a keď sú tieto v súlade s Božím plánom, pozostáva z obecenstva s Bohom, radosti, pokoja, obecenstva s veriacimi, práce lásky pre Boha a blížnych a z prinášania ovocia Bohu. Ak tieto veci v nejakej miere chýbajú, stav nie je v súlade s postavením. účelom vyučovania milosťou je uvádzať stav do súladu s postavením, ktoré je dokonalé a nezmeniteľné.

Nie je potrebné na tomto mieste spomínať všetko, čo je zahrnuté v postavení veriaceho pred Bohom; stačí ukázať, že toto postavenie je nekonečne slávne a že je nezmeniteľné a človek ani v najmenšom k nemu nič pridať nemôže. Ak máme porozumieť vyučovaniu milosťou, nevyhnutným predpokladom je mať v tejto veci jasno.Najvšeobecnejší a najsúhrnnejší výrok o tom, čo sa odohrá vtedy, ked' človek vstúpi do postavenia v Kristu, nachádzame v slovách: "Ktorý (Boh-Otec) nás vytrhnul z moci temnosti a premiestil do kráľovstva Syna svojejlásky" (Kol. 1 : 13). Toto nie je nič menšie, než vytrhnutie zo sféry, nad ktorou panuje satan a prenesenie do sféry Syna Božieho.

Od okamihu, keď človek uverí v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, aj keď je ešte stále na svete, nie je už viac zo sveta (Ján 17 : 11, 14). Toto je zmena nanajvýš významná. Všetci, ktorí sú z tohto sveta, nachádzajú sa v postavení nepriateľov Božích; sú Mu odcudzení (Kol. 1 : 21). Naproti tomu všetci, ktorí sú účastí kráľovstva Syna Božieho, sú zmierení s Bohom. "Keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho Syna" (Rim. 5 :10). Stali sa tiež blízkymi Bohu: "Ale teraz v Kristu Ježišovi vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej" (Ef. 2 : 13). Už nie sú "pohostínmi a bezprávnymi prišelcami, ale spoluobčanmi svätých a domácimi Božími" (Ef. 2 : 19).

Aby sa uskutočnila táto veľká zmena: predtým "bez Boha" (Ef. 2 : 12), teraz v tom najdôvernejšom postavení aké môže tvorstvo zaujať, musel Boh vykonať niekoľko vecí. Všetky sa stávajú účinnými v živote človeka v okamihu keď uverí.Prvou z nich, ktorú uvedieme, je vykúpenie spod Zákona (Gal. 4:5). "Kristus nás vykúpil zo zlorečenstva zákona tým, že sa bol sám stal za nás zlorečenstvom" (Gal. 3:13). Bola to drahocenná krv Kristova, ktorou sme boli vykúpení (I. Petr. 1 : 19). "A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi" (Rim. 8:1).

Spolu s vykúpením spod Zákona máme úplné odpustenie všetkých hriechov proti tomuto Zákonu. "V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti" (Ef. 1 : 7-8). Očistenie od našich hriechov sa pripisuje samému Synovi Božiemu (Žid. 1:3). Toto dokonalé odpustenie hriechov oproti Zákonu sa nesmie zamieňať s odpustením hriechov proti Bohu a Otcovi, ktoré je podmienené vyznávaním (I. Ján. 1:9). Prvé sa týka postavenia, druhé stavu.

Ďalším prvkom vystupujúcim v postavení veriaceho v priamom vzťahu k vykúpeniu, je ospravedlnenie: "ospravedlňovaní súc darmo, jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi" (Rim. 3 :24). Toto je dar z milosti, ktorý umožnila spravodlivosť Ježiša Krista a skutočnosť, že On "naše hriechy sám vyniesol na svojom tele na drevo" (I. Petr. 2 : 24). "Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil (Boh) za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v Ňom" (II. Kor. 5 :21). Ospravedlnenie je viac, než odpustenie hriechov. Znamená to byť v Kristu, zaodiaty do Jeho spravodlivosti, stáť pred Bohom tak, akoby človek nikdy nebol zhrešil.

Toto postavenie zahrňuje vzťah dieťaťa k svojmu otcovi. "Ale všetkým, ktorí Ho prijali (Syna Božieho), dal právo a moc stať sa deťmi Božími... ktorí... z Boha sú splodení" (Ján 1 : 12, 13). Duchovný vzťah k Bohu skrze splodenie z Neho je tu tak reálny a nezmeniteľný, ako vzťah dieťaťa k svojmu telesnému otcovi skrze fyzické narodenie. Ba čo viac, tento život z Boha je život večný. "Kto verí v Syna, má večný život" (Ján 3 : 36). Tento večný život je darom Božím v Kristu Ježišovi v našom Pánovi (Rim. 6 :23). Keď si pripomenieme, že "za žiadnych okolností neželie Boh darov svojej milosti" (Rim. 11 : 29), je zrejmé, že postavenie veriaceho pred Bohom má platnosť pre časnosť i večnosť.

Kto je Božím dieťaťom, je aj Božím dedičom: "A tak už nie si sluha, ale syn, a ak syn, aj dedič Boží skrze Krista** (Gal. 4:7). Všetkých veriacich učinil Otec "hodnými k podielu na lose svätých vo svetle" (Kol. 1 : 12), a dal svojho Svätého Ducha ako závdavok dedičstva (Ef. 1 : 14). Každý veriaci je omilostený v tom milovanom Synovi Božom (Ef, 1:6) a je "naplnený v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti" (Kol. 2 : 10).
Okrem toho, veriaci sú objektom nikdy nezlyhajúcej opatery Božej: "Keď sme my ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je oveľa istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho Syna, tak je omnoho istejšie, že súc zmierení budeme spasení jeho životom" (Rim. 5 :8-10). Jeho životom - to nie je Jeho pozemský život, ale ten život, ktorý Syn Boží žije teraz v nebesiach po pravici Otcovej.

Byť spasený týmto životom je, podľa nášho textu, viac, než byť zmierený skrze Jeho smrť. To znamená, že opatrenia, ktoré Boh urobil preto, aby priviedol veriacich do slávy, znamenajú viac než to, čo podnikol, aby ich ospravedlnil a zmieril so Sebou.Okrem toho, že sú veriaci objektom Božej starostlivosti, všetci sú aj predmetom Jeho nikdy neprestávajúcej lásky. "Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani ktorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi" (Rim. 8 : 38-39).

Pri pozornom štúdiu všetkých výrokov o postavení veriaceho pred Bohom sa ukáže, že tu je všetko z Boha. Všetko je skrze Ježiša Krista. V žiadnom prípade nezostáva priestor pre človeka, aby niečím k tomu prispel; jedinou podmienkou je uveriť. Keďže viera je závislosťou na Bohu, nepridáva ničoho k tomu čo Boh koná. Poskytuje Mu iba príležitosť konať.Je taktiež zrejmé, že všetko vyššie uvedené, s výnimkou trvalej opatery a lásky Božej, je prehlásené za dokonané dielo, a nie niečo, čo by bolo iba v procese uskutočňovania.Toto postavenie pred Bohom bolo zapečatené Duchom Svätým ku dňu vykúpenia tela (Ef. 4 : 30). Pečať znamená ukončenú dohodu (Jer. 32 : 10), ako aj istotu a nezmeniteľnosť postavenia (Dan. 6 :17', Zjav. 20 : 3).

Hoci postavenie veriaceho v ničom nie je podmienené jeho stavom, predsa je medzi týmito dvomi úzky vzťah. Je to postavenie, od ktorého závisí existencia stavu. Aby mohol človek žiť duchovným životom, musí sa najprv z Ducha narodiť. Je nemožné žiť život Bohu ľúby, pokým je človek mŕtvy vo vinách a hriechoch a vo vzbure proti Nemu. Najprv musí nastať zmierenie a prijatie v tom Milovanom. Metóda milosti vyučujúcej (o čom bude ešte reč v ďalšom) spočíva v tom, že milosť najprv poukazuje na to, čo Boh vykonal pre naše postavenie pred Ním a potom vyzýva k životu, ktorý má byť s týmto postavením v súlade.Z toho vyplýva, že toto postavenie musí Boh najprv úplne postaviť a realizovať a až potom ho môže uplatniť ako motív k zbožnému chodeniu - stavu veriaceho. Ďalej toto postavenie musí byť dokonalé vo všetkých detailoch.

Toto vylučuje akúkoľvek možnosť prispenia zo strany človeka, ktoré by bolo vždy poznačené nedokonalosťou. Tvrdiť, že "stav je nutný, aby sa konečne mohlo uskutočniť aj postavenie", znamená trvať na prispievaní ľudských zásluh Božiemu dokonalému dielu a poprieť absolútnu dokonalosť toho, čo Boh uvádza ako argument, keď vyzýva k stavu, ktorý je ľúby v Jeho očiach.Je nemožné dospieť k jasnému porozumeniu diela milosti Božej pri vykúpení a pri vyučovaní vykúpených, ak sa nedospeje najprv k poznaniu, že postavenie v žiadnom prípade nezávisí od stavu, ale že stav je úplne závislý od postavenia.


J.F.Strombeck
Milosť vyučuje pokore

6. listopadu 2015 v 22:46 | adina christie |  O milosti (J.F.Strombeck)

Kapitola 9.
MILOSŤ VYUČUJE POKORE
Závislosť na Bohu vedie človeka k pokore. Pýcha a nadutosť sú rysy neobráteného človeka, ktoré majú svoje korene v závislosti na sebe samom a v sebestačnosti. Každý úspech sa stáva živnou pôdou pre rast ľudskej pýchy. Tieto rysy, i keď nie vždy zjavné, majú tuhý život a vyskytujú sa aj v životoch vykúpených ľudí. Človek prechováva hlboko zakorenenú túžbu niečo znamenať. Ak nie navonok, predsa aspoň v srdci má pocit vlastnej dôležitosti.

Pýcha nie je v súlade s úmyslami milosti Božej, pretože milosť kladie dôraz na to, že všetko je z Boha. "Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného? A čo máš, čo by si nebol dostal? A ak si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal?" (I. Kor. 4:7). "... a neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, a to čo nie je, aby zmaril to, čo je niečo; aby sa pred Bohom nechválilo žiadne telo" (I. Kor. 1 : 28-29). Jedinou podmienkou, ktorú ´človek musí splniť aby sa stal účastným všetkých požehnaní milosti, je viera: "Preto z viery, aby bolo podľa milosti" (Rim. 4 :16). Tento zákon viery, prostej závislosti na Bohu za účelom dosiahnutia požehnania Jeho milosti, ochromuje tendenciu myslieť si veľa o sebe a tým vylúči chválu človeka. "Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Skrze aký zákon? Zákon skutkov? Nie! Ale skrze zákon viery" (Rim. 3 : 27). Postoj Pavlov bol: "Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil krome krížom nášho Pána Ježiša Krista" (Gal. 6 : 14). Sláva kríža je v tom, že umožňuje Bohu, aby v slobode mohol preukázať človeku milosť.

Kríž a milosť, ktorá z neho plynie, vzbudili v Pavlovi hlbokú pokoru, ktorá ho viedla k vyznaniu: "Lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom... Ale milosťou Božou som, čo som" (I. Kor. 15 :9-10).
Milosť Božia však učila Pavla ešte väčšej pokore. Zjavenie plnosti milosti a povolanie zvestovať Evanjelium milosti našli vyjadrenie v jeho slovách: "Mne najmenšiemu od všetkých svätých daná je tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo" (Ef. 3:8). Je to hlboká pokora, ku ktorej bol privedený pravdou, ktorú mu Boh plne zjavil: "že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanjelium" (Ef. 3:6). Telom, ktoré sa tu spomína, nie je nič iné, ako Telo, ktorého Hlavou je Kristus.

Toto vyjadrenie milosti Božej, zo všetkých najväčšie nebolo nikdy predtým zjavené človeku. Boh zasľúbil, že Semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu (I. Mojž. 3 : 15). V obetiach pripravil opatrenie, aby milosť mohla pôsobiť aj keď, sa prestúpil zákon. Opäť a opäť zasľuboval vyslobodenie Izraelovi, a tiež aj celému stvorenstvu, z kliatby, ktorá na ňom spočívala ako dôsledok hriechu. Ba ešte viac; Syn Boží sa stal človekom a zomrel na kríži, vydobyjúc človeku vykúpenie a zmierenie. V tom všetkom je zahrnuté spasenie a všetko je z milosti Božej. Avšak i keď je to všetko akokoľvek veľké, nesiaha ďalej, než po odstránenie následkov hriechu a prinavrátenie človeka tam, odkiaľ v Adamovi pre hriech vypadol. Toto spasenie nemení stav človeka ako takého.

Pravda, zjavená Pavlovi, že ako Židia, tak i pohania sú spoludedičmi a spoluúčastníkmi toho istého tela a účastníkmi zasľúbenia v Kristu, je nekonečne väčšia, než akákoľvek predstava o spasení, dovtedy človeku zjavená. Ako je vysoko nebo nad Zemou, ako je Boh vyšší od človeka, tak je i toto spasenie väčšie, než púhe vyslobodenie z trestu a následkov hriecha a prinavrátenie človeka do pôvodného stavu bezhriešnosti Adamovej. Že hriešnik a nepriateľ Boží je po rozriešení otázky hriecha pozdvihnutý na tú istú rovinu ako Syn Boží, to je kardinálna pravda tajomstva zjaveného Pavlovi. Toto je "nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo".
Pri pohľade na div milosti, ktorá vyzdvihla hriešneho človeka do takého vyvýšeného postavenia, pociťoval Pavol vlastnú nehodnosť a naprostú neschopnosť prispieť niečím k uskutočneniu Božích úmyslov. Súc premožený touto milosťou Božou, stal sa sám sebe ničím a bol nútený zvolať: "Mne najmenšiemu od všetkých svätých".
Keď pred mnohými stáročiami vyšiel Dávid do hviezdnej noci, musel pri pohľade na nebeskú klenbu povedať: "Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, myslím si: "Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ!" (Žalm 8:4-5).

Ak dielo prstov Stvoriteľových vyvoláva v duši človeka takú pokoru, o koľko viac dielo Jeho spasiteľnej milosti a dielo, pre ktorého uskutočnenie bola potrebná smrť Jeho vlastného Syna!
Keď Pavol vyzýval ku pokore, povedal: "nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha... prijal podobu sluhu... a súc v spôsobe najdený ako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až do smrti, a to do smrti kríža" (Fil. 2 : 5-8).
Príklad pokory ukázal Ježiš svojim učeníkom tým, že im umyl nohy; vykonal pri nich On sám, ich Stvoriteľ a Majster, akt služby, aká bola vykázaná tým najnižším sluhom. Keď tak urobil, prikázal im, aby aj oni robili tak isto sebe navzájom.

Správu o tomto akte pokory (Ján 13 : 1-15) predchádzajú dva výroky, ktoré sa väčšinou prehliadajú, ale majú základný význam pre samotné vykonanie tohto činu. Oba sú v úzkom vzťahu k milosti. Prvý z nich hovorí o Ježišovej láske k učeníkom: "keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval"; čiže až do krajnosti. Tu vidíme dokonalú lásku; táto Ho viedla k aktu pokory. Nič iné než láska to mohla urobiť a pamätajme, že milosť má svoje korene v Božej láske.

Druhý výrok: "vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk, a že vyšiel od Boha a ide k Bohu..." Všimnime si, aký dôraz sa kladie na to, že Ježiš vedel o spomínaných skutočnostiach! Oddeliť toto vedomie Jeho vzťahu k Otcovi od aktu, ktorý nasledoval, znamená pripraviť ho o motív a moc, v akej bol vykonaný. Pretože Ježiš vedel. že má moc od Boha, že prišiel od Boha a že ide k Nemu, bol v stave takto sa ponížiť. Avšak toto všetko hovorí o milosti; moc z Boha, život z Boha a budúcnosť s Bohom. Ked' vyzval Ježiš Svojich učeníkov, aby nasledovali Jeho príklad, nepredpokladal, že by tak mohli konať bez tých istých pohnútok a z tej istej moci ako aj On sám; a to, sa týka každého veriaceho.

Veľké prikázanie, ktoré dal Ježiš Svojim učeníkom, znie: "aby ste sa milovali navzájom; tak ako som ja vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom" (Ján 13 : 34'). Toto je možné iba preto, lebo Duch Svätý prebýva v každom veriacom človeku a skrze neho je v srdciach všetkých veriacich vyliata láska Božia (Rim. 5:5). Pavol vyzýva k pokore na báze lásky slovami: "Ak je teda nejaké... povzbudenie lásky... v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba** (Fil. 2 : 1, 3).

Ježiš vedel, že Otec dal všetko do Jeho rúk. Môže toto vedieť aj veriaci? Isteže, pokiaľ ide o moc vykonať všetko, čo od neho Boh vyžaduje a očakáva. Pavol povedal: "Všetko vládzem v tom , ktorý ma zmocňuje, v Kristovi" (Pil. 4 :13). Toto povedal v spojitosti so slovami: "Viem byť aj poníženým". Pavol nielen že poznal túto moc Božiu pre seba, ale si bol vedomý, že všetci veriaci musia vedieť, že je tu nekonečná moc, ktorá pôsobí v ich prospech. Veriacim do Efezu napísal, že sa neprestáva modliť za nich; aby "vedeli... aká to nesmierna velikosť jeho moci, ktorú dokazuje naproti nám veriacim podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú dokázal v Kristu vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i budúcom" (Ef. 1 :18-21). Nenájdeme výstižnejšieho popisu nekonečnej Božej moci. Nič menšieho, než Jeho všemohúcnosť, je k dispozícii "nám veriacim".

Väčšina veriacich však toto nevie a takýto potrebujú modlitby nejakého Pavla, aby to poznali.Ježiš vedel, že prišiel od Otca. Pravá pokora nie je charakteristickou črtou padlého človeka. Samotnou podstatou prvotného hriechu, žiadosť byť podobný Bohu, bolo úsilie po vyvýšení seba samého. Sebaponíženie vyžaduje si Božiu povahu; kto chce nasledovať Ježišov príklad, musí vedieť, že prišiel od Boha. Toto je možné všetkým veriacim, pretože sú splodení z Boha (Ján 1 : 13). Apoštol Ján povedal:"Vieme, že sme z Boha" (I. Ján 5 : 19).Ježiš vedel, že ide k Bohu. Či to môže vedieť aj každý veriaci? Áno, a to na základe neklamného a prepevného slova nášho Pána; "prídem zase a poberiem si vás k sebe" (Ján 14 : 3). Vo svojej primluvnej modlitbe Ježiš prehlásil: "Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, tam aj oni so mnou boli" (Ján 17 : 24). V tejto veci nemusí byť žiadna neistota.Do akej miery si človek uvedomuje, že prišiel od Otca a že jeho večné určenie je s Ním, do takej miery veci tohto sveta strácajú pre neho význam. Keďže pýcha má svoj pôvod v žiadosti niečo na tomto Svete znamenať, devalvácia vecí tohto sveta vedie k pokore.

Pokoru teda podporuje: hlboké vedomie úplnej závislosti na Bohu; poznanie nekonečne slávneho postavenia v Kristu; láska Božia, vyliata v srdci skrze Ducha Svätého; vedomie nekonečnej moci Otcovej naproti veriacemu a jasné poznanie, že je človek z Boha splodený a má večné, nebeské určenie v prítomnosti a v jednote s Otcom a Synom. Je to dielo milosti, a jedine milosti, že zjavuje človeku tieto slávne pravdy a tým ho vyučuje pokore.


J.F.Strombeck

Dnes sa nádherne usmievaš

2. listopadu 2015 v 15:59 | adina christie |  Nová jar
Dnes sa nádherne usmievaš, Pane;
viem to, lebo poskočilo moje srdce,
rozozvučala sa struna na mojej harfe
Ešte Ti budem spievať chválospevy
na každý deň,
aby som zapísala radosť do skrytých osnov;
a bude mi ako pripomienka,
že Ty si môj Pokoj, Milený...

*

Pre Tvoju rosu z neba prehľadám celý chotár,
Aby som pila z nej, aby som pila Teba.
Prečo mi púšťou vonia ráno?
A kto mi spánkom zahaľuje srdce?
Na radosť z diaľky pozerám
A nenachádzam pokoj...
Ach zmysly, zmysly, choďte preč!
Viem, komu som odovzdala život!
Môj Milý ma nosí pod svojím krídlom,
Zakryl ma svojím telom,
Zabezpečil moje vchody aj východy,
Aby som mohla vychádzať i vchádzať,
Dal mi dokonalú slobodu,
Takú lásku,
tak hlbokú, tak vysokú, tak širokú,
Že sa nedá zmerať.
Kto je múdry, nech ju zmeria,
Jej mierou je Ježiš Kristus, Pán môj!

*

Keď sa prichytím,
nie, Ty ma prichytíš pri tom,
Ako pátram v útrobách Písma
A zapnem myšlienkový pochod,
Chtiac vyzistiť čosi skôr,
ako mi odomkneš svoje slovo,
Chtiac zachytiť vánok Tvojho Ducha
Skôr, než odošleš signál
a Duch Tvoj sa spojí smojím duchom,
vtedy sa spamätám náhle
a začnem čítať srdcom,
jesť slová, piť vodu z Tvojich rozmanitých prameňov,
keď ma vodíš po údoliach aj vrchoch
a smiem vidieť, čo si mi pripravil dnes...
Je mi cťou, Pane Ježiši Kriste!


Boží dar

2. listopadu 2015 v 15:29 | adina christie |  Dotyky
Dar Boží

Čo mám, čo by som nebola dostala?
A čo by som sa chválila, akoby som nebola dostala?
Plod môjho života zaiste pochádza od Teba, Pane,
Zlatovlasé dieťa, nádherné,
radostné poznanie života v raste,
nerozlúčiteľné spojenie;
bárs rozlúčky bývajú časté, ako je dané,
pre ktorý čas,
predsa tak predivne žije v nás niečo,
čo povrázkami lásky priťahuje matku s dcérou,
i otca so synom.
Ako si Ty dal, Pane, tak sa to deje,
Keď pre lásku Božiu, rodič k dieťaťu ľne,
Nehľadiac na záveje, preplaviac rieku,
Preskočiac horu, ktorá stojí v ceste.
Lebo tak Boh miloval svet,
že dal svojho Jednorodeného Syna,
aby každý, kto uverí v Neho, mal večný život. (Ján 3,16)
(Slávke)