Květen 2015

Tajomstvo jeho duchovnej moci

30. května 2015 v 20:14 | Adina Christie |  Apoštol viery (preložené z češtiny do slovenčiny)
10.

Azda sa niektorí opýtajú: Mal Smith Wiggesworth nejaké duchovné tajomstvo? V čom spočívala jeho sila? V jeho živote pôsobili dva hlavné činitele:
  1. úplné spoľahnutie sa na Ducha Svätého a
  2. dôvera v Božie slovo.
To bol základ jeho duchovnej statočnosti, jeho nepretržitej smelosti a odvážnej rozhodnosti v jednaní. Bol vynikajúcim spôsobom mužom Slova - presne tak bol vynikajúcim spôsobom mužom Ducha. Hovoril: "Knižnice spôsobujú naduté hlavy, ale slovo Božie široké srdcia. Srdcia naplnené sladkou vôňou Božej lásky, ktorá zvestuje život a moc Pána."

Hlásal: "Viera je z kázania, kázania skrze slovo Božie, nie skrze nejaké výklady alebo čítanie. Viera je základom Božieho slova. Duch Svätý, ktorý Písmo vdýchol, sa nazýva Duchom pravdy. Keď prijímame rozsievané slovo s tichosťou, plodí v našom srdci vieru, vieru v golgotskú obeť, vieru v Ježišovu preliatu krv, vieru v skutočnosť, že On niesol všetky naše nemoci a mdloby a že dnes je naším životom. Slovo Božie je živé a mocné. V Jeho poklade nájdeš večný život. Akonáhle sa odvážiš dôverovať tomuto nádhernému kniežaťu života, potom v Ňom budeš mať všetko, čo potrebuješ."

Často opakoval: "Nikdy som nečítal inú knihu, než Bibliu." Jeden kritik, ktorý ho počul toto prehlasovať, napísal: "Ako je to teda, že tento muž, ktorý tvrdí, že nečítal inú knihu, než Bibliu, je príčinou toho, že bola jedna kniha napísaná? Veď "Pentecostal Evangel" (Letničné Evanjelium) ponúka jeho knihu "Vždy rastúca viera". Napísali sme tomuto dobrému mužovi odpoveď: "Smith Wigglesworth nezavinil napísanie tejto knihy. Vznikla takto: V roku 1923 prišiel S.Wigglesworth do Springfieldu (USA), kde prednášal v nedávno založenej biblickej škole každé dopoludnie a každý večer potom hovoril k zástupom v konferenčnej sále. Toto kázanie sme zaznamenali pre menovaný časopis. Po vytlačení záznamov a preto, že kázania bolo veľa, sme ich vydali ako knihu. Smith Wigglesworth z toho nečítal ani odstavec."

Sme si vedomí toho, že reč knihy je drsná, ale Pán sa ku knihe priznal a bola mnohým ľuďom na celom svete požehnaním. Poslúžila mnohým k spaseniu a uzdraveniu. Prorok Ezechiel dostal príkaz od Pána a zjedol to, čo mu Pán Boh dáva. A videl, že je k nemu natiahnutá ruka a v nej zvitok, kniha. Dostal príkaz, aby ju zjedol a išiel kázať. A tak prorok otvoril ústa a zvitok zjedol (Ez 3,1-2).
Aj Wigglesworth nepretžite jedol taký zvitok. Stal sa životom v jeho vnútri, takže išiel a v plnej moci viery hovoril k tým, ku ktorým ho Pán poslal. Jeho zať, ktorý s ním často cestoval o ňom povedal: "Bol hlavne mužom Písma. Necítil sa oblečený, keď nemal v taške svoju Bibliu. Či už bol na palube lodi, ktorou často cestoval, alebo pri mori, kde čas od času predlieval na zotavenie, alebo na svojom obľúbenom miestečku, neďaleko svojho domu, v parku, mal stále v rukách svoj Nový Zákon. Nikdy neopustil stôl priateľov skôr, než by prečítal nejaký oddiel Písma; a jeho výklady boli lepšie, než najlepší chod hostiny.

Jeho stála rada mladým ľuďom bola: "Naplňte si hlavu a celé srdce Písmom. Učte sa naspamäť Biblické verše a k nim presné citáty, aby ste ich pri svedectvách alebo pouličných zhromaždeniach mohli ľahko nájsť a presne uviesť. Keď tak budete činiť, zasievate do svojich sŕdc semeno, ktorému Duch Svätý dá rásť. Neskôr ti v pravej chvíli pripomenie čomu si sa naučil naspamäť. Musíš byť taký nasiaknutý Božím slovom, že sám budeš živou epištolou, poznávaný a čítaný všetkými ľuďmi. Veriaci sú len vtedy silní, keď v nich zostáva slovo Božie. Božie slovo je Duch a život pre tých, ktorí ho v prostej viere prijímajú a oživuje všetkých, ktorí uznávajú jeho moc. Poznávaj svoju Bibliu, ži ju, ver jej, poslúchaj ju. Opatruj Božie slovo vo svojom srdci. Zachráni tvoju dušu, oživí tvoje telo a osvieti tvoj rozum. Božie slovo je dokonalé, bez vady, spoľahlivé, neomylné, časové. Náš postoj voči nemu musí byť absolútna poslušnosť, o ktorej sa nedá pochybovať. Čokoľvek je v Biblii, potom je to tak, ako to tam je. Nepotrebujeme sa už za to modliť. Je to tu preto, aby sme to prijali a podľa toho jednali. Nečinnosť viery je zlodej, ktorý nás olupuje o požehnanie. Rast sa dostavuje jedine skrze činnosť, uvedenie do praxe toho, čo vieme a čo máme. V tvojom živote to má ísť od viery k viere."

Stále pripomínal a učil, že Božie slovo máme bezpodmienečne poslúchať. Znovu a znovu uvádzal citát: "Poslúchať je lepšie, než obetovať."(1Sa 15,22) Poslušnosť bola pre neho normálnym dôsledkom a ovocím viery. "Pretože si sa odvážil veriť, jednáš v poslušnosti viery." Každý deň si našiel čas, aby čítal Božie slovo. Odchádzal od ľudí, aby hľadal duchovné občerstvenie v obecestve s Bohom. Raz sa zoznámil s jedným veľmi zbožným kazateľom, z ktorého neobyčajne vyžarovala Božia prítomnosť. Jeho kázanie bolo jednoduché, bez príkras, ale svojich poslucháčov privádzal do jasného a vedomého spojenia s Bohom. Mnohé horlivé duše túžili spoznať tajomstvo jeho moci, ale on ho nechcel prezradiť. Ale keď sa modlil, dal mu Pán Boh slobodu prezradiť toto tajomstvo tým, ktorí po tom túžili. Hovoril:

Už pred rokmi začal ku mne hovoriť Duch Svätý, ale bol som príliš zamestnaný, než aby som mohol načúvať Jeho hlasu. Ale On vytrval dovtedy, kým som začal odchádzať stranou, aby som počul, čo mi chce Boh Hospodin povedať. To sa mi stalo zvykom. Dodnes naslúcham Jeho hlasu. Aj pri najnepatrnejšom dýchnutí Ducha nechám všetko a všetkých, aby som predlieval v Jeho prítomnosti, načúval Jeho hlasu a mohol podľa toho jednať."

S.Wigglesworth si vzal príklad z tohoto Božieho človeka a brata a s Božím slovom v rukách vedel byť s Bohom; a to často, aj keď bol obklopený zástupom alebo spoločnosťou. Aj keby bolo jeho tajomstvo vypožičané, stojí dnes k dispozícii každému Božiemu služobníkovi.
Raz išiel vlakom, v ktorom cestovala nejaká veľmi chorá žena s nemocnou dcérou. Povedal im, že má v kapse liek na každú bolesť, ktorý nikdy nezlyhal ani v najhorších prípadoch. - Veď naozaj nie je známe, že by nepôsobil, keď boli splnené všetky podmienky. - Hovoril toľko o tom, čo má v kapse, že ho požiadali o jednu dávku toho zázračného a univerzálneho liečebného prostriedku. Vytiahol Bibliu a čítali toto miesto: "Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa uzdravujem." Prosil ich, aby tomuto zázračnému lekárovi verili. Po chvíli vyznali obe, že sú zdravé.

Raz sa modlil v Cardiffe v Južnom Walese za jednu ženu a Pán ju úplne uzdravil. Prišla na zhromaždenie a tam s veľkou radosťou svedčila, čo jej Pán učinil. Povedala, že tú pravdu, ktorá sa pri nej prejavila taká účinná, chce šíriť ďalej a prosila Wiggleswortha o traktáty. Odpovedal jej: "Najlepšie traktáty uzdravovania, ktoré poznám, sú evanjeliá: Matúšovo, Markovo, Lukášovo a Jánovo. Sú plné udalostí a dôkazov Božej moci a pôsobenia Ježiša Krista. On je ten istý včera, dnes i naveky! Nič lepšie neexistuje."
Raz sa modlil za istého mladíka. Po modlitbe mladík povedal. "Brat, prial by som si nejaké zaľúbenie, na ktoré by som sa mohol postaviť." Wigglesworth položil svoju Bibliu na zem a rozkázal mu: "Nože, postav sa na ňu!" Keď mladík poslúchol, vysvetlil mu: "Teraz stojíš na hromade Božích zasľúbení. Ver každému!"

Až do roku 1907, keď obdržal letničný krst, mal Duch Svätý v jeho zážitkoch a učení ustavičnú úlohu, ale od uvedeného roku začína v jeho živote nový úsek. V každom úseku a druhu práce sa slepo spoliehal na Ducha Svätého. Snažil sa žiť v Duchu a byť Ním vedený. Dar jazykov bol pre neho neoceniteľný a mnohokrát za deň sa jeho srdce povznášalo k Bohu, plné lásky, chvál a vzývania, a to, nie v niektorej poškvrnenej reči tejto zeme, ale v reči danej Duchom Svätým, jazykom lásky, ktorým ho Boh vo svojej milosti obdaroval. Zakúšal, že hovorenie v jazykoch bolo pre neho vždy zdrojom duchovného vzdelávania. Praktizoval 1,20. verš z Júdovho listu: "Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom." a slova z Ef 6,18: " V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých."

James Salter hovorí o jeho spôsobe kázania: "Ako často, povedané biblicky, vybudoval oltár a pripravil všetko k obeti. Potom Boh zoslal svoj oheň a strávil obeť, dokonal a vykonal to, po čom Wigglesworth túžil."
Wiggleswort skúmal Písmo a modlil sa vo dne v noci, aby postavil seba ako služobníka, za ktorého by sa nebolo treba hanbiť, ktorý by slovo pravdy správne krájal. Bolo to dýchnutie Božie, pomazanie z neba, osobnosť a sila Ducha Svätého Božieho, ktorá ho činila tým, kým bol. Vedel to a "žiarlivo - horlivo" chránil toto zverené bohatstvo. "Bez Ducha Svätého nie som nič." A skutočne, bez Neho nebol nič.

Iným tajomstvom jeho sily bolo, že bol ustavične naplnený súcitom; vedel, že zdroj všetkých divov Kristových bolo Jeho zázračné milosrdenstvo, zľutovanie. Keď videl tie, hriechom poznamenané duše a chorobami zničené telá, z jeho očí sa rinuli slzy. Horel túžbou zmariť diablove skutky a útočil nezadržateľne, ale zdravo, tak, že súťažil v činení dobra so svojím Majstrom: "uzdravuje všetkých posadnutých diablom."

Ktosi, kto ho dobre poznal, napísal: "Keď došla pošta a nastala chvíľa otvárania dopisov, museli sme všetci nechať všetko ležať, a hoci sme robili čokoľvek, prísť a niesť bremeno. Každý v dome sa musel podieľať na modlitbách a položiť ruky na šatky a vreckovky, ktoré mu trpiaci posielali. Bolo s nimi nakladané tak, akoby bol pisateľ osobne prítomný. Každou prosbou sa zaoberal osobne a úprimne a tisíce ľudí z celého sveta vďačne svedčili o skúsenostiach s touto súcitnou službou.

Raz dostal poštou dopis od jednej ženy, ktorá strašne trpela nejakou vážnou chorobou. Bol to dopis plný dôkazov o Božej uzdravujúcej moci a ukazoval, že pani vie o tom všetko, čo o tom vedieť má. Prečítal si ten dopis niekoľkokrát; potom ho dal mne a povedal: "Čo si o tom myslíš?" Potom si ho prečítal ešte raz a nakoniec pripísal: "Verte svojmu vlastnému dopisu. Ihneď priložte olejom pomazanú vreckovku na svoje telo a budete zdravá." A poslal jej dopis späť. Čoskoro po tom obdržal zprávu, že bola úplne uzdravená.


Návštevy vo Švajčiarsku a vo Švédsku

2. května 2015 v 21:04 | Adina Christie |  Apoštol viery (preložené z češtiny do slovenčiny)
9.

V roku 1920 Wigglesworth pôsobil po šesť mesiacov v rôznych krajinách. Krátko pôsobil vo Francúzsku a odtiaľ odišiel do Švajčiarska. Nasledujúca správa je výňatkom z prípisu pani Dabetovej z Paríža, ktorá ho prekladala vo Francúzsku a francúzskom Švajčiarsku. Vo francúzskych Alpách, v Chartres, sme mali konferenciu. Prišli štyria pracovníci na Pánovej vinici, aby sa informovali a potom mohli hovoriť proti tomu, čo Boh skrze Wiggleswortha pôsobil. Ale všetci štyria sú dnes presvedčení o tom, že táto letničná práca je od Boha. Jeden z nich zvolal: "Som pod Božím nebom!"

Pred dom, kde bolo zhromaždenie prišiel voz ťahaný volmi. V ňom ležal muž v pevných obväzoch. Podstúpil povážlivo ďalekú cestu vo viere, že bude uzdravený. Mal rakovinu žalúdka a nemohol nič jesť. Na voze mal so sebou plný kôš jedla. Keď sa ho pýtali, na čo to má, keď nemôže jesť, odpovedal: Nie, teraz nemôžem jesť. Ale, až budem uzdravený, zjem to po ceste domov. Mal detsky prostú vieru a samozrejme, Pán Boh sa ho dotkol.

Pýtal som sa jednej ženy, keď vychádzala zo zhromaždenia: "Si uzdravená?" Odpovedala: "Samozrejme." Bolo tu uzdravených aj niekoľko prípadov hluchoty. V jednom prípade boli rozpadnuté sluchové kostičky a chýbal ušný bubienok a predsa bol postihnutý uzdravený a počul.

V Lausanne bol muž, ktorý sa narodil slepý. Jeho žena mala tuberkulózu a bola v hroznom stave. Počujúc o zhromaždeniach, pýtala sa svojho muža, či je schopný veriť v uzdravenie. Dostala výsmešnú odpoveď plnú viditeľnej nevery. Napriek tomu prišli na zhromaždenie obaja a obaja našli Spasiteľa; boli uzdravení a pokrstení. Dokonca sa zmenili aj ich tváre, lebo obzvlášť žena mala ohyzdnú tvár. Mužov prípad je príklad pomalého uzdravovania. Zrak sa mu vracia postupne.

Bol tam tiež jeden človek, ktorý trpel hluchotou a mal kýlu. Keďže si myslel, že nemôže prosiť za uzdravenie dvoch vecí, prosil, aby bol zbavený hluchoty. Ale Pán uzdravil obe choroby.
Bolo tam dieťa, ktorému dal Pán nové oko a jedna žena, ktorá bola uzdravená. Celý zástup chromých nám tu nechal barly.

V Godivile boli zo suchôt uzdravené tri osoby; medzi nimi tiež 19 - ročné dievča, ktoré ležalo na smrteľnej posteli. Pán ju zázračne požehnal a pokrstil ju svojím Duchom.

Vo Vevey bol jeden brat, ktorý sa volal Zand. Bol smädný a prahol po Bohu; a chodil všade tam, kde dúfal, že bude viac počuť o Bohu, aby Ho lepšie poznal. Patril medzi takzvaných "otvorených bratov", ako u nás kresťanské zbory; ale u nich môže prísť k Pánovmu stolu každé Božie dieťa. Povedal: "Stále nie som spokojný, aj keď som pri obrátení obdržal Krst Ducha, stále mi niečo chýba." Jeho spolubratia o ňom súdili, že je kacír a doporučovali mu, aby sa od takého kacírstva očistil. Odpovedal: "Urobím to." Prišiel a bol pokrstený Duchom Svätým podľa Písma.

Bola tu aj skupina mladých bratov, ktorí mávali dobré pouličné zhromaždenia. Štyria z nich vystúpili na vrch k modlitbám. Akýsi okoloidúci začali po nich hádzať kamene. Ale oni išli hlbšie a hlbšie do lesa a modlili sa až do rána a všetci boli pokrstení Duchom Svätým.

Mali sme konferenciu v Morgese. Bol tam privezený muž na pojazdnom kresle, ktorý už niekoľko rokov nechodil. Jeho uzdravenie sa podobalo tomu pri Krásnej bráne. Poskakujúc išiel domov nasledovaný chlapcom, ktorý za ním tlačil, teraz už nepotrebný vozík.
Iný človek bol uzdravený z nervového zrútenia. Keď navštívil lekára, ten mu povedal, aby sa vrátil a poďakoval za svoje zázračné uzdravenie.

V Ženeve prišlo dopredu asi 3000 ľudí, ktorí túžili po Spasiteľovi. Podobne žehnal Pán aj v nemeckom Švajčiarsku.
Pán sa nádherne oslávil aj v Newchatel. Jeden človek, ktorý bol pokrstený Duchom Svätým, opakoval celé kázanie na hore. Iný z moci Ducha hovoril po taliansky a nemecky.
O svojej návšteve vo Švajčiarsku hovoril Wigglesworth, že bolo nádherné sledovať, ako sa Duch Svätý vznáša nad poslucháčmi. Keď Wigglesworth hovoril s pomocou prekladateľa, jedna pani s nosnou a kožnou rakovinou prišla dopredu, aby sa za ňu modlil. Obrátil jej tvár k poslucháčom a povedal: "Pozrite sa na ňu! Bude tu zajtra večer a uvidíte, čo Boh pri nej spôsobil." Modlil sa za ňu a ona opustila zhromaždenie. Nasledujúci večer sa vrátila. Bolo vidieť, že rakovina zmizla a celá tvár bola potiahnutá novou, zdravou kožou.

Iná žena mala strašne zohavenú tvár. Aj za ňu sa Wigglesworth modlil. Na druhý deň sa objavila s úplne novou pokožkou. Celá žiarila.
Jeden mladík, ktorý si prišiel na zhromaždenie robiť žarty a posmech, padol na zem a nemohol rozprávať. Wigglesworth prikázal zlému duchu, aby z neho vyšiel a mladík bol vyslobodený.
Na jedno zhromaždenie niekto schválne poslal troch bláznov a usadil ich do prednej rady, aby rušili. Wigglesworth prikázal démonom, aby dali pokoj a bolo po rušení.

Ešte behom pobytu vo Švajčiarsku prišli za Wigglesworthom dvaja policajti so zatykačom a chceli ho zatknúť, pretože uzdravuje bez povolenia. Prišli ku kazateľovi letničného zboru v Godivile. Povedal im: "Pán Wigglesworth tu práve nie je, ale skôr než ho zatknete, poďte so mnou. Rád by som vám ukázal výsledky jeho služby na tomto mieste." Zaviedol ich do najvykričanejšej časti mesta, k domu jednej ženy, ktorá bola veľmi často vo väzbe pre hádky a tak väčšinu života strávila vo väzení. Kazateľ povedal: "Táto žena prišla na zhromaždenie opitá. V takomto stave položil Wigglesworth na jej hlavu ruky a prosil Boha, aby ju vyslobodil. Jej telo bolo zruinované, mala strašné bolesti; ale Boh ju vyslobodil od opilstva aj od bolestí. Žena prehovorila sama za seba a povedala policajtom: "Boh zachránil moju dušu a od tej chvíle nemám ani najmenšiu túžbu po pití." Policajní dôstojníci povedali: "Váhame zastaviť takýto druh práce. Bude musieť prísť niekto iný a vykonať zatknutie." Tým sa to skončilo.

Raz prišiel na zhromaždenie v Newchatel zubný lekár. Myslel si: "Tento muž je podvodník. Káže o Božej uzdravujúcej moci a určite má umelé zuby. Po zhromaždení pôjdem za ním a poprosím ho, aby otvoril ústa, že mu prehliadnem zuby. Ak má umelý chrup, odhalím ho ako podvodníka." A tak po zhromaždení poprosil zubný lekár Wiggleswortha, aby otvoril ústa, že by si rád prezrel jeho zuby. Užasol, ako neskôr sám dosvedčil, keď uvidel zuby, aké ešte nikdy u nikoho nevidel. Smith Wigglesworth veril Bohu, že má moc zachovať mu všetky zuby. A Pán mu ich zachoval, takže v 87 - ich rokoch mal ešte všetky zuby vlastné.

Dr Lanz, lebo to bol on, bol usvedčený a tiež začal dôverovať Bohu. Po niekoľkých rokoch povedal v Londýne: "Za posledné tri roky sme vo Švajčiarsku zažili veľké veci. Službou S. Wiggleswortha vzniklo vo francúzskom aj nemeckom Švajčiarsku moho nových zhromaždení. Mnoho našich ľudí obdržalo to veľké požehnanie Letníc, krst Duchom Svätým so znameniami a sme za to hlboko vďační. Pred dvoma rokmi chodievalo v Berne na zhromaždenie asi tak 15 - 20 ľudí. Dnes máme veľké zhromaždenia a novú dvoranu. Mládež sa schádza na uliciach a káže posolstvo o vyslobodení z hriechu a o krste Duchom Svätým. Každú nedeľu večer je v strede mesta veľké zhromaždenie pod šírym nebom - mnohí boli zachránení, uzdravení a pokrstení pd Ducha Svätého.

Wigglesworth nám rozprával:
Vo Švajčiarsku som bol dvakrát vo väzení. Ale chvála Pánovi, zakaždým som vyšiel zase na slobodu. Jeden dôstojník vyznal: "Nenachádzam na vás žiadnu vinu. Boli ste tu vo Švajčiarsku pre nás veľkým požehnaním." Uprostred noci mi povedali: "Môžete ísť." Odpovedal som: "Nie, pôjdem len pod jednou podmienkou: všetci dôstojníci si kľaknú a ja sa budem za nich modliť."

Jedna pani v Newchatel trpela celé roky na ľadvinové opuchy. Bola u mnohých lekárov, ale nikto jej nevedel trvale pomôcť. Išla do jednej nemocnice v Berne, aby ju operovali, ale lekári našli sedem hnisavých ložísk a povedali, že nie je možné ju operovať. Počula o zhromaždeniach a prišla, aby našla pomoc . Bola úplne uzdravená a pokrstená Duchom Svätým. Dostalo sa jej veľkej radosti, že mohla vydať svojho syna, ktorý sa na zhromaždení tiež obrátil a bol povolaný Pánom k službe misionára pre Belgické Kongo.


Jedna Dánka, pani Leviny, ktorá kedysi zdobila popredné dánske divadelné scény a neskôr sa stala misionárkou, sprevádzala S. Wiggleswortha na jeho cestách Dánskom a Švédskom. Toto je jej správa:
Bola to doba navštívenia zhora. Odvažujem sa tvrdiť, že na stá ľudí našlo Spasiteľa. Tisíce bolo uzdravených od všemožných druhov chorôb. Mnohí boli prebudení k novému životu a zástupy obdržali krst Duchom Svätým ako v dobe Letníc. Za všetko toto nech je česť a sláva nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. A tu je niekoľko zázrakov, ktoré som videla vlastnými očami.

Začnem prvým zhromaždením, ktorého som sa zúčastnila. Bolo to v Srebo (Švédsko). Vlastne som sama hľadala pomoc. Dlhou, nepretržitou skužbou na Pánovej vinici som bola úplne vyčerpaná. Na druhý deň bolo zhromaždenie uzdravovania. Po kázaní prichádzali stovky mužov a žien, aby zakúsili dotyk Pánov. A neboli sme sklamaní. Keď na mňa boli položené ruky, prenikla ma predivná Božia moc. Bola som úplne uzdravená. Bolo nádherné pozorovať na nasledujúcich zhromaždeniach pôsobenie Božej moci, ako zostupuje na ľudí. Niektorí dvíhali ruky a volali: Som uzdravený! Iní padali na zem, uchvátení Božou mocou. Jedna mladá, slepá dievčina zvolala, keď jej bolo poslúžené: "Ach, koľko okien má táto hala!" Počas celých troch týždňov bola veľká sála denne preplnená. Zástupy boli uzdravené a zachránené. Zhromaždenia, na ktorých, obrátení a uzdravení vydávali svedectvá, boli nádherné. Jeden rozprával: "Bol som hluchý a keď za mňa boli vysielané modlitby, bol som uzdravený." Iný svedčil: Mal som suchoty; na modlitbu som dnes vyslobodený! Atď.

V Skorde mali malú sálu pre tých, ktorí túžili po krste Duchom Svätým. Na čakajúcich naozaj prišiel Duch Svätý a mnoho nemocných bolo uzdravených. Bol tu aj mladý muž, ktorého telo bolo hriechom úplne zničené. Ale Pán je plný milosrdenstva k hriešnikom. Keď bol pomazaný olejom a boli na neho položené ruky, zostúpila na neho Božia moc. Volal: "Som zdravý!" Potom sa rozplakal ako malé dieťa a vyznával svoje hriechy. V tej chvíli ho Pán zachránil. Potom išiel do veľkej sály, kde vydal svedectvo, že ho Pán spasil a uzdravil.

V Stockholme bol taký veľký nával, že nestačila sála. Zástupy často celé hodiny čakali pred dverami, aby sa dostali dovnútra, keď niekto odíde. Bol tu jeden muž chodiaci o barlách a celé telo sa mu triaslo ochrnutím; ale vo viere sa odvážil urobiť prvý krok. Zodvihol jednu nohu, potom druhú, obišiel okolo pódia, potom okolo budovy a bol zdravý.
Počas tohoto zhromaždenia začala nejaká žena kričať. Kazateľ jej prikázal, aby bola ticho. Namiesto toho vyskočila na stoličku, roztiahla ruky a volala: "Som uzdravená! Mala som rakovinu úst a nebola som spasená. Ale keď som na tomto zhromaždení počúvala Božie slovo, Pán ma zachránil a uzdravil aj rakovinu." A volala znovu a znovu: "Som spasená! Som uzdravená od rakoviny!" Od radosti bola bez seba. Ľudia plakali a radostne sa smiali.

A bola tu iná žena, ktorá nemohla chodiť. Keď jej bolo slúžené, sedela na stoličke. Zažila to isté, čo stovky iných. Povstala, rozhliadala sa celá udivená, či azda sníva, či bdie. Odrazu sa zasmiala a vykríkla: "Moje nohy sú uzdravené!" Ale potom povedala: "Ale ja nie som zachránená!" A slzy jej tiekli prúdom po tvári. Modlili sa za ňu a neskôr opustila zhromaždenie zachránená, zdravá a plná radosti.

V Oslo prišiel jeden muž so synom taxíkom na zhromaždenie. Otec už dva roky ležal a nebol schopný sa postaviť. Aj jemu bolo poslúžené. Zahodil obe barly, obrátil sa a chválil Boha. Keď to videl jeho syn, zvolal: "Pomôžte aj mne!" Po chvíli odchádzali otec so synom bez barlí a bez taxíka domov.

V Kopenhagene to boli tisíce, ktorí denne navštevovali zhromaždenia. Denne bolo poslúžené darom uzdravovania dvom až trom stovkám. Každý večer bolo pódium úplne obsadené. Znovu a znovu, keď niektorí odchádzali, prichádzali nové a nové duše a hľadali pomoc. Mnohí boli pokrstení Duchom Svätým.
Wigglesworth písal z Oslo dopis o tých veľkých zástupoch, ktoré prúdili na zhromaždenie. Tisíce sa vôbec nevošli do veľkej budovy, ktorá bola prenajatá pre túto evanjelizáciu. Píše: "Po jeden a pol hodinovom kázaní som viac ako tri hodiny slúžil nemocným. Mnohí z tých, ktorí prichádzali, boli celkom bezmocní. Verejne som slúžil darom uzdravovania. Stovky ľudí bolo udravených. Na pódiu zostávala veľká hromada barlí, palíc a iných nástrojov.

Zhromaždenie sa prizeralo darom uzdravovania a jasalo. Dojem bol nádherný, veď slepí videli a chromí chodili. Jeden muž v nemocnici, kde ležal, prosil, aby aj on smel na zhromaždenie prísť. Ale nedovolili mu to. On však rozhodne trval na tom, že pôjde. Lekári povedali: "Ak pôjdete, späť vás už neprijmeme." A on odpovedal: "Veď ja sa už ani nevrátim!" Po modlitbe bol úplne uzdravený a odhodil svoje barly. Hovorím vám, sú to veľké veci a ešte väčšie sú pred nami - len verte!"

Neskôr, keď Wigglesworth hovoril o svojej práci vo Švédsku, povedal:
Keď som bol vo Švédsku, zreteľne na mne spočívala Božia moc. Tam sa tiež stalo, že som bol zatknutý pre modlitby za nemocných a pre uzdravovanie. Lekári a luteránska cirkev stáli proti mne ako jedna armáda. Aby dosiahli moje vypovedanie z krajiny, vyžiadali si u kráľa zvláštnu audienciu. Došlo to tak ďaleko, že ma doprevádzali dvaja tajní policajti, pretože medzi ľuďmi pôsobila Božia moc.

Jedna ošetrovateľka z kráľovskej domácnosti prišla na zhromaždenie a Pán jej uzdravil nohy. Už ani neviem, či mala zlomenú stehennú kosť, alebo vykĺbené koleno. Išla ku kráľovi a povedala mu: "Vidíte, už chodím dobre; bola som uzdravená skrze službu toho muža." "Áno", odpovedal kráľ, "viem o ňom všetko. Povedzte mu, nech len pokračuje. Neprajem si, aby bol vykázaný. A ak by odišiel, môže sa kedykoľvek vrátiť." Ďakujem Bohu, že som nebol vykázaný. Bol som iba vyvedený.

Letniční išli na políciu a pýtali sa, či smiem mať v letničný pondelok verejné zhromaždenie v parku. Polícia odpovedala: "Je len jeden dôvod, prečo by sme odmietli vašu žiadosť a to je nasledujúci: Keď bude pán Wigglesworth skladať ruky na nemocných, budeme potrebovať ďalších tridsať policajtov, aby udržali poriadok. Ak nám pán Wigglesworth sľúbi, že nebude skladať ruky na nemocných, nebudeme namietať a dáme vám park k dispozícii." Prišli ku mne a pýtali sa ma na radu. Povedal som: "Len im to sľúbte. Splním ich želanie."

Vedel som, že Pán nie je odkázaný na moje skladanie rúk. Keď je prítomná Božia uzdravujúca moc, potom ani nie je nutné skladať ruky na chorých. Ten činiteľ, ktorý pôsobí divy, je viera. Ak verím Bohu, potom je všetko jednoduché. Postavili kazateľňu, z ktorej som mohol hovoriť k tisícom. Modlil som sa: "Pane, Ty poznáš našu situáciu. Ešte nikdy sa Ti nestalo, aby si niektorú situáciu nezvládol. Ukáž mi, ako mám poslúžiť tým úbohým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, bez toho, aby som na nich skladal ruky."

Zástupom som povedal: "Všetci, ktorí túžia po tom, aby ich dnes prenikla Božia moc, zdvihnite ruky!" Tisíce rúk sa zdvihlo. Vyslal som k nebu povzdych: "Ach, Pane, ukáž mi to!" A On mi ukázal tak jasne, ako je to len možné, že mám zo zástupu vyvolať jednu osobu, ktorá stála na skale. Bolo to totiž skalnaté miesto. Ľuďom som povedal, aby zase spustili ruky, okrem tej jednej osoby. Potom som sa k nej obrátil a vyzval som ju, aby povedala zhromaždeným, čo ju trápi. Začala rozprávať o svojom utrpení. Od hlavy až k pätám mala bolesti; pri chôdzi musela stále odpočívať. Povedal som jej: "Zdvihnite ruky!" Potom som pokračoval: "V mene Ježiša Krista vypovedám to zlé od vašej hlavy, až k pätám a verím, že Pán Boh vás vyslobodil." Ach, ako skákala, jasala a tancovala od radosti.

To bolo prvýkrát, čo mi Pán Boh ukázal, aká ľahká vec je to pre Neho uzdravovať, bez toho, aby som na nemocných skladal ruky. Potom som chorým povedal: "Teraz si každý položte ruky na choré miesto a keď sa budem za vás modliť, Pán Boh vás uzdraví." Ten deň sme napočítali stovky uzdravených, bez toho, aby som sa ich dotkol, a stovky obrátených. Náš Boh je Boh mocnej sily a lásky. Ach, aké je to krásne, slávne, nádherné, že môžeme vojsť do Jeho kráľovského paláca viery a moci. Máme veľkého Boha! Máme nádherného, divotvorného Ježiša! Verím v Ducha Svätého!