Listopad 2013

Nie je provokácia ako provokácia

25. listopadu 2013 v 14:19 | Adina Christie |  Zamyslenie
Tak teraz neviem… Je možné, aby vás tento článok vyprovokoval hľadať pravdu? Alebo sa stane kameňom úrazu tým, ktorí odmietajú Boha? Uvidíme, ako Boh dá, lebo On dáva hnutie srdca a zjavuje motívy, prečo by sme Ho mali hľadať.

Ak je aj mnoho dôvodov pre hľadanie a nájdenie pravdy, postačí jediný, lebo bez neho zostávame v lži a v hlbokej tme. Svet je odsúdený na zahynutie. Neočakávajte, prosím, apokalypsu, alebo akýsi kolaps, ktorý v momente zničí všetko a neostane kameň na kameni, i keď aj to bude podľa proroctiev Svätej Biblie. Pretože ide o ľudské duše, o človeka samotného, to on je odsúdený pre hriech na smrť v ohnivom jazere.
Toto je fakt, ktorý nájdeme v Biblii a nemôžeme sa k tomu postaviť ľahostajne. Isteže, môže aj Biblia hovoriť, aj všetci svätí, stučnelo srdce mnohého ľudu, ktorí budú odmietať s princípu svojho pohodlia, sebestačnosti, pýchy, blahobytu, egocentrizmu, iného náboženstva a ďalších a ďalších, ktoré stavajú svoj Babylon vysoko nad Boha, dávajúc Ho do sféry bájok a mystéria. Nikdy však nedosiahnu Jeho vysokosť, hlbokosť, šírku, nič sa Mu jednoducho nemôže rovnať.
Boh je zvrchovaný, Počiatok a Koniec, Alfa a Omega; nepochybne, On bude mať posledné slovo. Svet rád hovorí: Boh je láska, a predstavuje si pod tým opičiu lásku, ktorá dovoľuje človeku absolútne všetko, poprípade si človek buduje u Boha dobrú povesť, keď robí dobré skutky. Áno, Boh je skutočne láska! Avšak to, akým spôsobom nám to dokázal, absolútne vyvracia akúkoľvek povrchnú podobu lásky.

Boh poslal Jednorodeného Syna, Ježiša Krista na zem, aby On zjavil ľudstvu nesmierne milosrdenstvo Boha tým, že dal v obeť Ježiša Krista, ktorý vylial drahocennú krv za hriechy každého človeka, aby každý mohol byť pred Bohom ospravedlnený, aby každý kto verí v Neho, mal skrze vzkriesenie Krista nádej večného života. On vykúpil hriešnikov! Dostali sme milosť, pretože sme boli odsúdení na smrť. Božie spasenie nikdy nebolo tak blízko ako dnes, a Jeho milosť stále trvá! Sláva Bohu, ktorý je láska!
Krčíte plecami, nechápete čo je milosť, nechápete, že odmietate milosť a hovoríte Bohu NIE?

Voľakedy som čítala veľmi smutnú správu, avšak už historickú, lebo kým by to bola správa dosahujúca do času bdelého života, jej aktéri by sa dožili milosti a mohli oslavovať Boha. Po mnohých rokoch po vojne sa našlo na jednej vojenskej lodi pár vystrašených vojakov, ktorí žili zo dňa na deň, vyzbrojení vojenskou technikou z čias druhej svetovej vojny nevediac o mieri, nevediac celé roky, že už skončila jedna z najotrasnejších a nabrutálnejších vojen v histórii ľudstva. Vojaci prežili najlepšie roky svojho života v každodennom strachu o svoj život. Nevedeli, že už nastal čas pokoja, že prišlo vyslobodenie z pút, milosť od Boha, ktorý počul nárek a volanie zdrveného a vysileného národa a zľutoval sa nad zúboženým ľudom a vyviedol ho z ohňa, nekonečného dunenia zeme a dal mu pokoj a slobodu bez zbraní, bez strachu.

Kým, v tomto príbehu sa jednalo o pozemský život, ktorý má krátke trvanie a nikto nemôže ovplyvniť ani jeho dĺžku, tobôž jeho kvalitu, Milosť, o ktorej hovorím, je nádejou večného života, ktorý dosahujeme jedine vierou v Ježiša Krista a Jeho spasiteľské dielo na kríži. Pasívnym postojom voči hľadaniu pravdy, či dokonca odmietaním Pána Ježiša Krista, neprijímame milosť, ktorú pre nás vydobyl Kristus, náš Boh a Pán. A vyberáme si ohnivé jazero, vedome, slobodne. Boh nám totiž dáva na výber. Pýtate sa, prečo je podmienkou Božej milosti viera?
Božia podstata je láska. Táto láska ťa robí slobodným rozhodovať sa podľa srdca. Boh, Ježiš Kristus má všetko, On je vlastník; ak si uveril, chceš Ho? Ak Ho chceš, priznaj sa k Nemu, volaj Ho! Alebo Mu daj košom, keď ti nie je dosť dobrý a pohľadaj si iného, ktorý už ale všetko stratil, lebo Jeden(Pán Ježiš Kristus) nad ním zvíťazil, už je dokonané všetko, čo Boh zamýšľal. To, že sme ešte tu, je iba Jeho zhovievavosť, aby si to ešte rozmysleli tí, o ktorých už On vie, že prídu k Nemu, lebo uveria.
Že rozprávky? A ty vieš, že v každej rozprávke je pravda, ktorú treba rozlúštiť? Nech vám dá môj Boh podľa vášho srdca. Sláva Jemu na veky!

Modlitba dňa

18. listopadu 2013 v 19:17 | Adina Christie |  Modlitby
Z.119,41
Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.

Moje myšlienky sa niekedy podobajú výbuchu, na chvíľu zažiaria a potom celé hodiny lieta sadza, čierna ako najčernejšie uhlie. A v tomto deštruktívnom pomätení hľadám Tvoju tvár, Pane, či ju aspoň na chvíľu neuzriem, či aspoň na chvíľu nezacítim Tvoju jemnohmotnú existenciu vo mne, či ma neovanie dych Tvojej múdrosti; hľadám akékoľvek stopy Tvojho života vo mne... Ty si sa stal mojím životom a predsa večne zakopávam o seba a potkýňam sa na svojich tieňoch minulosti, akoby som ani nebola mŕtva, akoby som už dávno nemala vystavaný náhrobný kameň s epitafom: Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus!
Možno som chcela umrieť, aby som sa vyslobodila zo zovretia krutého a neľútostného života a možno som v panike vbehla do Tvojho srdca, Pane. Už ani nepoznám svoje pohnútky, lebo moja láska k Tebe prevyšuje všetky moje pohnútky, tie zlé, ale aj tie dobré. Teraz som v Tebe a Ty si vo mne a mne sa to tak páči, že už nič iné si neželám. Už neexistujú vedľajšie účinky Tvojho objatia, lebo Tvoje objatie lieči všetko bez akýchkoľvek následkov. Odovzdávam Ti Pane kroniku svojich nešťastných rozhodnutí v minulosti, ktoré ma stále tak ohlušujú, že ani nemôžem počuť Tvoj hlas a nemôžem vnímať nádherné splynutie našich sŕdc, ktorých tlkot by sa mal zhodovať, no stále tam šarapatí nejaký šelest.
Každý deň rozmýšľam a vymýšľam, ako Ti dať najavo svoju lásku, no stále ešte narážam na mantinely väzenia svojho starého života; či azda nikdy neskončí ten kolotoč, nikdy sa nezbavím jeho vysokých prehnitých múrov? Ako Ti povedať, čo ma obmedzuje, ako Ti povedať, čo ma ohrozuje, ako Ťa prosiť o pomoc, aby sa už zrútili hradby okolo mňa? Lebo už nežijem ja, ale žiješ vo mne Ty, Pane! Veď všetko Tvoje objatie sa rozpustí v ohni môjho starého života a ja musím znova a znova žobrať o nové objatie; či sa to azda nedá urobiť tak, aby na mňa prestali siahať plamenné jazyky mojej hriešnej minulosti?
Viem, že je to nemožné a musím sa podrobiť Tvojej spaľujúcej láske, lebo len v jej ohni sa spáli všetko, čo som spáchala v minulosti, len v jej ohni nájdem utrpenie, v ktorom aspoň trochu pocítim Tvoje utrpenie, keď si umieral za mňa na kríži. Viem, že ma to neminie, tak mi prosím Ťa, daj silu, aby som to zvládla, aby som sa naučila žiť s bolesťou a aby som ju milovala, ako Ty si miloval nás, a preto si bol ochotný vyliať svoju krv aj za mňa, za moje hriechy, aby si ma od nich ospravedlnil. A teraz je rad na mne, aby som aj ja trpela za svoju hriešnosť starého tela, lebo každý máme svoj podiel na Tvojom utrpení a každý máme povinnosť zodvihnúť svoj kríž a nechať sa pribiť, tak ako si to urobil Ty, Pane!
Vedela som Pane, že spolu niečo vymyslíme a aj keď moje myšlienky ožijú len vtedy, keď ich vložím do slov, viem, že som použila slová, ktoré už majú prijateľný tvar, tak ich týmto činom vkladám do Tvojej pozornosti. Snáď už len jednu pripomienku, ak dovolíš Pane, Ty predsa môžeš všetko a nič Ti nie je nemožné: Prosím za svoju rodinu, aby netrpeli so mnou, nedovoľ, aby rozpálená pec môjho starého života spálila ich jemnú pokožku, nedovoľ, aby sa im niečo stalo; ochraňuj ich, nech Tvoja láska sa nad nimi vznáša ako život, ktorý je plný radosti a očakávania na Teba, Pane! Amen.
Z.113.2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až na veky!

Z.118,5-6
V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

Modlitba za ľudí

18. listopadu 2013 v 19:15 | Adina Christie |  Modlitby
Odkedy viem, že ťa za nás bolí srdce, Pane, akí sme hlúpi, neverní a skazení, ja modlím sa neprestajne za ľudí. Ľudí, čo nemilujú a nehľadajú Boha, len svojich bohov majú. Poznajú len seba a pre seba sú schopní všetkého. Hriech je im sladkou náplasťou na všetky rany. A hoci vedia, že v hriechu ich utŕžili, volajú iných na zodpovednosť. Vtedy ťa, Pane, poznajú, veď ty si zodpovedný za ich viny. Ach, odpusť, Pane, túto nehoráznosť, veď nevedia, čo činia; nevedia, čo hovoria ich ústa znesvätené už od Evy.
Slzy ma zalievajú, keď ich vidím. To úbohé pokolenie nepozná sa dosť. Vidia len to, čo v odraze zrkadla sa nachádza. A povedia si: to je krása. To som ja, človek nádherný a veľký. Nemám žiadnej chyby, som azda bez poškvrny. Som veľký a môžem byť ešte väčší. Stačia mi k tomu peniaze a budem iný. Budem si môcť všetko kúpiť a všetkých budem vlastniť. Som niekto, ostatní sú nuly. Takýto démon velikáštva drieme v mnohých, hoci v niektorých je o niečo menší. No v každom sa pýcha vzdúva pri naplnení peňaženky.
Alebo stačí, že niečo vedia a pomôže im táto veda postaviť sa na nohy a myslieť si neraz: viem všetko, som iný, lepší. Vedia, že Boh je, no azda je príliš ďaleko; až sa im zdá, že niet ho; veď nepočuť ho, nevidieť ho, nevyslyší. Tak hovoria si, niet ho. Nájdeme si svojho boha, čo bude s nami hocikedy, môžeme ho vidieť, ba i prenášať. Nepotrebujeme jeho srdce a nebude nás ani trestať, na Boží súd môžeme zabudnúť. Ach, Pane, je ťažké prosiť za nich, no ja ťa prosím, daj sa im spoznať, aby uvideli Boha jediného pravého.
Viem, Pane, ľudia sú príšerní. Niet hriechu, ktorý by nepoznali a neokúsili sladkosť z toho stromu zradného. Mnohí by však chceli už konečne zanechať tie odporné cesty a nájsť cestu jedinú, k tebe, Pane. Pozri sa na nich, Pane, akí sú znetvorení. Tak cítia svoje znetvorenie, že niekedy už nemôžu ani žiť. Už nevládzu tú bolesť nosiť a hľadajú únik zo sveta. nikto im nepomôže a nikto sa nezľutuje nad nimi. Už príliš dlho nosia bremä, čo tlačí dušu k zemi. Ich zrkadlom je priepasť, čierna diera. Sú celkom stratení pre seba, Pane.
No, pre teba, Pane, nikto nie je stratený. Ty hľadáš biednych hriešnikov, tých najmenších, pritlačených k zemi. Ty zodvihneš ich z prachu zeme. Neštítiš sa, dotkneš sa ich srdca. Zľutuješ sa nad nimi, lebo ty cítiš každú bolesť človeka a nie si namyslený. Veď v tebe súcit a láska driemu, pripravené zobudiť sa v pravý čas. Pomocnú ruku dať všetkým, objímať pokorených a nadovšetko v láske milovať tých neverných, hriešnych a slabých, špinavých a skrvavených, neschopných a zbabelých, vyprahnutých a smädných, po tebe, Pane.
Buď s nimi a sleduj ich cesty, nedovoľ im padať viac, Pane; nech nehľadajú iných, nech nie sú zatratení. Ty máš najviac, ty máš všetko, čo treba. Lebo ty si kráľ, ty si náš Otec. Ty si ten, čo stráži naše cesty; ničoho proti nám nehľadá. Dvíha len zablatené srdce, špinavé a skrvavené, pripravený to srdce očistiť, aj keby to bolelo príšerne. Ty, Pane, to srdce vyliečiš. Vyleješ naňho olej Božský, do svojej lásky ho zavinieš ako do plienky. Dáš sa mu napiť aj najesť a svojím príbytkom ho ponúkneš. Nech každý pocestný u teba zostane.
Nech sa už nikdy viac neváľa po zemi to srdce úbohé, srdce človeka! Pane, vyslyš slová biedneho červíka a zľutuj sa nad rozorvanou dušou človeka! Zľutuj sa nad plačúcimi, čo stratili nádej. Ich pohľad je prázdny, niet v nich iskry. Ty predsa hasnúce srdce nedohasíš, Pane, a rozhoríš, čo ešte tlie. Ulož ich všetkých do kolísky a svojou láskou ich prikry, nech sa konečne poriadne vyspia v tom Božom srdci. Nech prebudia sa v novom tele, tele Krista. V mene Ježiša Krista, vyslyš pokorné modlitby, Pane! Nech sa stane vôľa Božia! Amen.

Ďakovná modlitba

18. listopadu 2013 v 19:14 | Adina Christie |  Modlitby
Tak, ako prameň, ktorým si ma obmyl, zastavil túžbu po svete, tak milosťou si otvoril prúd života vo mne. Ďakujem, Pane, že si ma ľúbil po všetky dni, keď ešte nebolo na svete ani známky po ničom, čo by ťa pripomenulo v mojej mysli. Vtedy si do srdca môjho vložil lásku neskutočne silnú. Splodil si vo mne Boha, čo ma podrží a neuhne nikdy, aj keby hviezdy padali.

Buď naveky oslávený, môj milovaný. Si moja pýcha, si moja radosť nesmierna. Si mojím pokladom, ktorý som našla, akoby náhodou. Viem však, že bez teba by som sa nemohla stať tvojou nádobou. Najprv len z hliny bola a zdalo sa, že sa rozpadne hneď, len čo sa rozlejú prívalové dažde. Ty si však trpezlivo staval a pridával si esencie. Aby sa nakoniec objavilo kamenné nádvorie, na ktorom poznávam opevnenie môjho Pána. Už nikto nedobije pevnosť, čo ty si postavil vo mne.

Ďakujem, Pane, že si sa stal mojím zázračným Radcom. Hoc nie som kráľom, ty slúžiš vo mne pravdivým slovom. Bez tvojej rady sa nikdy nepohnem. Každé tvoje ťaženie je víťazné. Veď toľkokrát si uspel na bojovom poli môjho života? Že nepriatelia nemali inú možnosť. Dali sa na útek. Nesmiernou silou Krista sa zastavilo búšenie srdca. Obludné šíky si rozprášil, Pane. Ich tieň ma už nemôže vydesiť. Tvoje kráľovstvo vo mne sa môže veseliť. Nachystajte hostinu Pánovi! Kráľ prichádza!

Sláva ti, Pane, za tvoje predivné spôsoby. Však, aké účinné boli! Moje nepotrebnosti si spálil, aby neostalo nič, čo zatieňuje krásu tvojho tela vo mne. Zlomil si všetky kosti môjho starého života. Veď vzdala som sa ho a predsa som ho žila, akoby sa nič nestalo. Len ty si vedel, že to nie je dobré, hádzať kosti mŕtvole. Úžasne si všetko vyčistil A hoci sa zdalo také kruté to tvoje ničenie mojich zvyklostí, veď v bolesti som sa zvíjala ako pominutá, som taká vďačná, Pane, že ani nemôžem hovoriť.

V plnosti lásky, ktorou si ma zasiahol, Pane, ti ďakujem za všetkých, ktorých si mi dal na mojej ceste k tvojej sláve! Veď bez nich by som sa nenaučila žiť v spoločenstve s tebou, Pane. Cez nich si mi ukázal, ako ľúbiť Krista. Ako žiť v slobode srdca. Spoznala som tvojho Ducha, Pane. Ani som netušila, že on si vanie ako chce. Koľkokrát som sa dožadovala tvojho Ducha a nedávala som nič, čo by stálo za to. Oni ma naučili, že stojí za to počkať, kým nastane priaznivé obdobie. Bola som taká nezrelá, Pane.

Ďakujem ti, Pane, že vo mne dýchaš. Že dávaš mi pohľad tvojimi očami. Že si mojím mäsitým srdcom, srdcom Boha. Jedine Kristus žije vo mne! Nech je zvelebené tvoje objatie, ktoré ma drží pevne v tvojej láske. Tvoje objatie je mojou istotou, že neodchádzaš. Si so mnou v každej chvíli. Že si do mňa stále zamilovaný, tak ako ja do teba. Už nikdy sa nezastaví tá riava, čo valí sa zo srdca. Mám nádej, že zasiahne aj iných, ktorí budú blízko mňa. Aby každý ochutnal, ako chutí láska Krista.

Zbadala som ťa v zjavení. Bol si tak nádherný. Srdce mi zmieralo v bázni. Láskou sa rozšírilo. Ďakujem, Pane, že dal si mi spoznať svoju nesmiernosť. Že ty si pokladom zeme, ktorý je zjavný a nedá sa zakryť. Že už nikdy nepoviem, že si neviditeľný. Lebo ty si všade, Pane. Keď sa rozhliadnem, nájdem ťa v každom živom stvorení. V každej kráse zeme si vyrytý. Tvoje rúcho sa bliští na oblohe. Svojou láskou sa rozprestieraš nad všetkým. Vravíš: Nikto nezahynie, kto vo mňa uverí. Nech je zvelebený stvoriteľ neba i zeme! Večná sláva Pánovi! Jedinému a večnému Bohu! Amen

Modlitba rybára

18. listopadu 2013 v 19:12 | Adina Christie |  Modlitby
Dnes, Pane, keď Tvoje slovo prišlo ku mne, som pevne rozhodnutá činiť Tvoju vôľu, lebo som pochopila, že Ty dávaš život, iba keď odhníva všetko, čomu umrelo zrno, ktoré sa naplnilo vodou, ktoré si Ty vo mne naklíčil skrze krst, keď som umrela sebe, aby si len Ty žil vo mne, môj Pane.
Chodila som a ešte chodím ako malomocná, majúca na tele hniloby mäsa. A snažím sa v Tebe o nemožné, aby sa na mne uzdravilo to, čo má odpadnúť a navždy opustiť moje telo. Lebo som nespoznala podstatu uzdravenia, že liečiť treba srdce, lebo ono je láska Božia v nás, ktorá všetko uzdravuje.
Zhadzuje kusy zhnitého mäsa bez problémov, lebo láska je Božou mocou, zázrakom Ježiša Krista. Dal si mi, Pane, milosť narodiť sa v Tebe, dal si mi svojho Ducha. Dal si mi mnoho zázrakov, aby som uverila, že Kristus vo mne žije. Dal si mi lásku, akej som sa nikdy nenazdala. Moja sebecká láska hovorila, že to stačí, ak Ty miluješ mňa a ja Teba. Ale to naozaj nestačí.
Akosi som v tom novom živote zabudla na jednoduché príslovie: ak berieš, dávaj. Povedal si, že mám roztrhnuté oká na vlečnej sieti Božieho kráľovstva. Povedal si, že nemám oprané siete. A Ty si predsa nastúpil do mojej lode, lebo si vopred zvedel, že aj moje srdce bude ochotné opravovať siete skrze Tvojho Ducha, Pane, aby si mohol zaveliť: A zatiahni na hlbinu!
Teraz viem, že si mi dal všetkých, aby som ich milovala a starala sa o nich s láskou, ako sa aj Ty staráš o nás. Povedal si, aby som sa radovala každej neprávosti páchanej na mne, každej urážke, každej ťažkosti a hľadela priamo na Teba, ktorý si všetko znášal pre mňa a pre všetky duše. Aby vo mne Kristus rástol, aby som sa umenšovala v Tebe a stala sa najmenšou, lebo v Tvojom kráľovstve, Pane, majú miesto tí najmenší.
Ty si povedal, Pane: Keď ma miluješ, pas moje ovečky. A ja som porozumela, Pane, že všetci sú Tvoji a dávaš ich nám, aby sme sa Ti o nich v Tvojom Duchu starali ako o oko v hlave, aby sa im neskrivil ani vlások, aby neboli smädní a hladní, aby ich mal stále kto objať a povedať im, že Tvoja láska ich môže zachrániť, ak v Teba uveria, že Ty si ich spasil a dal im večný život.
Ty si dokončil svoje dielo spásy tak úžasne, že si nás nenechal napospas vlastným myšlienkam, ale každému, kto v Teba uveril, si dal Tvojho Ducha pravdy. Už si nás nikdy neopustil a naveky nás vedieš do života, navždy nás ťaháš za sebou, aby sa nikto nestratil z Tvojho košiara. Lebo Ty si dobrý Pastier, ktorý sa o nás s láskou stará. A aj nás to učíš, aby sme boli podobní Tebe. Aby sme premenili svoje mysle a mali charakter Krista.
Pane, ja Ťa prosím, nech len Tvoj Duch vládne v mojom srdci. Aby som sa stala ničím. Aby panovala v mojom živote iba vôľa Otca. Aby Tvoje slovo v Tvojom Duchu, bol môj skutočný život v Kristu Ježišovi, tak ako si pripravil už dávno Božie skutky. Aby som stále mala dosť lásky a ochoty opravovať svoje siete. Aby žiarili čistotou Kristovho srdca. Aby som napravila svoje vzťahy s ľuďmi, ktorých si mi dal do života. Aby zahynulo moje sebectvo. Aby viac nikdy netrpelo Božie kráľovstvo z mojej príčiny.
Aby sa naplno otvorilo kráľovstvo nebeské, pre mňa a pre všetkých, ktorých miluješ. Aby sme išli poslušne za Tebou, Pane, lebo Ty si cesta, pravda, život! Sláva Ti, Pane!

Modlitba o milosť

18. listopadu 2013 v 19:11 | Adina Christie |  Modlitby
Dnes bolo slnko na nebi len pre mňa. Odrazu si nádherne zažiaril, Pane. Dni smogu sú preč, keď štípali ma oči od námahy a ja som nemohla vidieť, že stále si tak blízko. Že vo mne si tak nádherne uvelebený. Tvoj Duch však nikdy nelení. Dnes si mi dal múdrosť vidieť, kde viaznu moje sny v tebe. Keď moja láska k tebe by už mala prinášať ovocie, no iba plánky sa rodia, akoby chýbalo hnojivo, čo rozhojní sa v množstve aj kráse pre každého, komu svedčím, že Kristus žije vo mne. Že Kristus je najväčší. Bez neho by som bola len nádoba plná smetí. Len o tebe, Pane, chcem hovoriť na večné veky.

Naplň ma svojím Duchom, ó, milovaný a večný, nech opäť zasvieti to, čo žije. Nech moje tmy sa naskutku stratia. Ja iba v Pánovom svetle sa chcem kúpať a srdce si čistiť, aby bolo ako zo zlata. Na cesty svieť mi, Pán môj, aby som neobišla žiadne značky, aby ma nezviedli vysvietené tabule z druhej strany. Veď iba tvoja cesta je pravá. Ty si sa pre nás obetoval a zomrel si na kríži. Aby sme sa radovali v spasení. V živote večnom ti vzdávali slávu. Veď si nám pripravil bránu, v ktorej stojíš a čakáš na nás s otvoreným náručím. Neexistuje iná brána. Buď navždy oslávený, Pán môj!

Buď so mnou vtedy, keď sa moja myseľ búri. Keď zúria hromy blesky z úst, ktoré len pred chvíľou vyznávali Krista. To ma tak desí, Pane. Musí byť spôsob, ako zastaviť to šialenstvo hysterických záchvatov. Aby sa moje srdce vždy radilo s tebou, skôr než zavládne krik a smútok si sadne na dušu. Aby sa vysušili kvapky bolestných poznaní, že ešte som stále tak nízko, akoby som sa ti nenarodila. Akoby sa rodili chuchvalce dymu, ktoré ma dusia a nemôžem pre nich dýchať. Ukáž mi, Pane, ako sa rodí pokoj Krista! Tak dúfam v teba, že viem, že sa to malo stať, kvôli niečomu väčšiemu, čo sa ešte len stane. Ty vieš, Pane!

Objímaj ma, Pane, skôr než uhnem. Skôr než ma uchmatnú ťažké chvíle. Skôr než sa stihnem stratiť v dave. Veď ty si mi milosťou lásky a pokoja. Nech vo mne nedrieme, to, čo žije v tebe. Životom ma spútaj, aby som žila Krista. Veď právo je na tvojej strane. Ja nemám právo chovať sa mizerne. Šliapať po tvojom srdci. Pretŕhať lásky nite. Naplň ma milosťou, ktorá miluje bez prestania a pozná tisíc spôsobov objímania. Nepozná zbrklosť a navždy sa spolieha na svojho jediného priateľa. Na svoju najväčšiu lásku v živote. Na meno Krista si vždy spomenie. Len v teba dúfam, Pane!

Tak, ako si ma naučil milovať tým Božským spôsobom, keď som nevidela a nepočula žiadne šumy zo sveta. Len v tebe som sa stratila a nikdy som nechcela odísť z tvojho srdca. Bola som do teba vrastená a mohlo sa okolo mňa diať hocičo. Ja mám Krista, to bolo moje krédo. Veď toľko lásky som nikdy nemala. Len tvoje meno mi bolo najdrahšie, Pane. A pritom som vláčila nesmierne bremeno svojej minulosti a hoc ma mátali strašidlá, tak veľmi som verila v Krista, že on môže všetko. Spoliehala som sa na neho. Všetko sa vo mne unavilo. Rozpáľ ma, Pane. Oddeľ ma pre seba. Len tvoju lásku poznám. Už nechcem nič iné. Nech sa stane vôľa Božia! Sláva ti, Pane!

Modlitba svedomia

18. listopadu 2013 v 19:10 | Adina Christie |  Modlitby
Vieš, Pane, sú chvíle, keď nie som si istá ničím. A chcem sa pohnúť ďalej, no odrazu je zamknuté na sto západov. A žiadne kľúče nie sú k dispozícii. Som bezradná. Cítim sa sama a opustená. Nikým nemilovaná. Tvoja tvár je vzdialená. Duch tvoj ma obchádza. Ani nezavanie. Ani nezaprší z teba, Pane. Vtedy som rozložená, Pane. Aj kanál sa preruší a všade sneží. Viditeľnosť je nulová.
Som celkom biedna, kým to prehrmí. Či mi to niečo dá, nevidím. Absurdné sú tieto situácie. A predsa sú chvíle, keď je také dôležité byť s tebou v spojení, Pane. Keď sa ku zlému schyľuje, ty môžeš všetko zachrániť a nedopustiť, aby sa stalo to, čo sa nemá stať. Poraď mi, ako nestratiť signál v týchto okamihoch. Ja predsa nechcem nikomu ublížiť! A žiadny hriech ma neláka.
V srdci som zbavená všetkých hriechov, lebo som skrze teba ospravedlnená. A skrze lásku k tebe odhodlaná nerobiť to, čo sa ti nepáči, to čo ti srdce trhá na kusy, milovaný. Tak prosím ťa, daj mi núdzový signál. Nech sa už nikdy neopakuje to, čo nie je dobré. Už nikdy nechcem byť smutná pre svoje nezvládnuté situácie. Človek človeku má byť bratom. Ty si to povedal, Pane. Už ani neviem, kde som to čítala.
Milovať blížneho ako seba samého. Ak by som tak milovala, nikdy by sa nemohlo stať to, čo sa stalo. Nikdy by som neobvinila nikoho z krádeže, aj keby som mala tisíc svedkov. Vytrhni ma, Pane, už nechcem viac ubližovať. Alebo mi povedz, načo to bolo dobré a prečo zlyhal signál. Od včera sa nemám dobre. Cez deň sa ponevieram, bez práce. A teraz opäť hľadím do otvorenej tlamy svojho svedomia. Taký mladý a bezbranný. Ukázala som prstom na neho.
Možno som ho zabila a do rána umrie. Povedz mi, Pane, čo z toho? Čo robiť? Čo mi chceš povedať? Lebo už nevydržím ani chvíľu bez tvojej odpovede. Daj mi modlitbu, čo všetko zmetie. Čo vráti moje svedomie na miesto, kde bolo predtým. Povedz mi ako sa modliť k tebe, čím priblížim tvoju tvár k sebe. Odpusť mi, že som zlyhala. Už nikdy viac to nechcem zažiť. Radšej ma zabi hneď teraz. A predsa, prosím ešte o neho, Pane, uzdrav mu srdce. Vylieč zranenie.
Do jeho srdca vlož seba, Pane. Nech sa ten smutný chlapec rozveselí. Uzdrav ho z každej choroby. A daj mu ľahkú myseľ, nech jeho tvár radosť zdobí. Nech zabudne na všetko zlé, čo mu kto kedy spôsobil. Modlím sa, Pane za všetkých, čo ublížili im niekedy niektorí. Vyber im zo srdca osteň nenávisti. Vlož do nich svoju lásku nekonečnú. V mene Ježiša Krista, nech sa stane tvoja vôľa, Pane! Sláva Bohu! Amen.

Modlitba za trpiacich tyraniou

18. listopadu 2013 v 19:08 | Adina Christie |  Modlitby
Myslím tak často na mnohých, ktorí v živote nepoznajú radosť, pretože žijú v bízkosti človeka, ktorý prepadol moci alkoholu. Tieto duše strápené volám kvetmi utrpenia. Majú veľa spoločného. Rovnako chátra ich duša, nepoznajú milé slovo ani pohladenie. Naopak, poznajú obrovský strach, ktorý ich neraz prinúti utekať z domu aj v najkrutejšej zime, keď si nestihnú zobrať na seba ani kabát a čižmy.
Pán nás mnohých k niečomu vyučuje a stáva sa, že nám zjaví, čo treba polámať v našom živote. Lebo utrpenie je súčasťou života v Kristu, je jeho chlebom každodenným. To je však niečo také dokonalé, že niektoré kvety môžu aj zahynúť. Pán je však odjakživa milosrdný a súcitný, vždy pripravený položiť svoju uzdravujúcu ruku na trpiacich, ktorí môžu Pánovou milosťou pookriať a nabrať nové sily.
Lebo Boh je láska, nádej a viera. Preto je tu vždy modlitba, ktorá v mene Ježiša Krista, ukrižovaného za naše hriechy, ktoré aj so všetkými chorobami a prekliatim, boli pribité na kríž, hovorí priamo k Bohu, ktorý je plný milosti a súcitu k trpiacim. Dôkazy máme v evanjeliu.
Ježiš nikdy neodišiel zo žiadneho miesta, ak stretol ťažko chorého človeka. Jeho srdce bolo plné ľútosti a súcitu, jednoducho to musel urobiť a uzdraviť človeka. Bol plný radosti, keď videl, ako sa uzdravený teší a nemôže uveriť, že sa stal zázrak. Preto ja verím, že Pán Ježiš je stále ten istý a uzdravuje naďalej, hoci to robí v skrytosti, aby o tom nikto nevedel.
Veď aj v evanjeliu sa môžeme dočítať, že vždy povedal uzdravenému, aby to nikde nerozhlasoval, hoci vedel, že zbytočne, lebo hneď za prvou vŕbou už o tom vtáci čvirikali. Navyše, my máme Pána Ježiša priamo v sdci, teda veríme, že Pán je blízko nás a môže našu modlitbu vypočuť. On to aj robí, ale to je zložité a nechcem sa k tomu nejak podrobne vyjadrovať, lebo v tom ešte nemám úplne jasno.
Dôležité je, že som absolútne presvedčená, že máme obrovskú nádej, že Pán vypočuje naše modlitby. Nechcela som však byť ukecaná, lebo teraz je hlavné jedno: Pomodlime sa za kvety utrpenia, ktorými sú naši blížni, tyranizovaní svojim alkoholickým príbuzným, ktorí im nedajú žiť, kvôli ktorým nedokážu žiť v Kristovi a v jeho láske.
Pane, vypočuj modlitbu za trpiacich alkoholizmom svojich príbuzných, ktorí s nádejou čakajú, že ich niekto vyslobodí, ktorí sa denne modlia za to, aby si odňal z nich tú ťažobu. Pane, vytrhni ich z pút, ktorými sú zviazaní a vylieč ich rany bolestné. Pane postav medzi trpiacich a tyranov prekážku, ktorá by už nedovolila ubližovať tvojim milovaným v utrpení. Nech je požehnané meno Božie, meno, ktoré uzdravuje! Ježiš Kristus! Boh a Pán nad všetkým aj nad súženiami, z ktorých nás vykúpil svojou smrťou. Sláva Bohu! Amen

Modlitba za deti

18. listopadu 2013 v 19:06 | Adina Christie |  Modlitby
Keď klíčil nový život vo mne, zadúšala som sa od radosti. Ten malý výhonok som v duchu pohládzala a premýšľala som: koľko už asi má? Aký je veľký? Plod môjho života sa vo mne rozrastal. Rozprestrel svoje krídla lásky. Tlkotom drobného srdca ma sprevádzal, kým dokončil si celkom svoje dielo, Pane. Nádherné dieťa si mi dal.
Tak, ako pre mňa, Pane, sú všetky deti milované a krásne. Je to Boží dar. Veď každý musí spoznať, na čo sa tvoja láska podobá. Tak smutno mi je, Pane, za všetky deti, keď smútok majú a nemôžu sa smiať. Keď trápia ich také veci, čo aj dospelým dávajú zabrať. Sú ako Božie kvety, treba ich láskou polievať. Mnohé však lásku nemajú. V skrúšenom srdci na teba volajú: Pane, daj nám rodičov, ktorí nás vedia milovať! Chceme sa hrať, kým sme malé, chceme lásku spoznať!
Pozri sa, Pane na tie hladné deti z ďalekého sveta. Od hladu sú už ľahké ako pierko. Nemajú na chleba. Vezmi ich do náruče a daj sa im napiť z tvojho prameňa. Nech všade narastie plno chlebov; nech sa nasýtia! Sú také úbohé, že sa mi chce plakať, keď bohatí tohoto sveta, len pre seba chcú hrabať. Hladné deti ich netrápia.
Pozri sa, Pane, na tie deti, neduživé a slabé. Tak ťažko je ich rozosmiať; nevládzu sa totiž ani hrať. Lieky ich nikdy nevyliečia, hoci ich berú na kilá. Len život predĺžia v utrpení. Pane, prosím, daj sa im spoznať! Nech v tvojom náručí odteraz, bude im všetko ľahké. Nebudú viac bolesť poznať. Veď ony sú také milované, že by sme za nich chceli aj dýchať. No nevieme viac. Len ty vieš, Pane.
Ty môžeš všetky deti sveta, milované i nemilované, zdravé i nemocné, siroty aj deti trýznené a mučené beštiami, poláskať, ba aj zázrak spraviť. Môžeš im pomáhať v ich súžení, lebo sú to tvoji maličkí. Pre nich, pre všetky, máš pripravené kráľovstvo vo večnosti. Pane, vyslyš ich modlitby a naše modlitby k uchu daj. Nech všetky deti nájdu pomoc v tebe; nech splní sa im každé dúfanie, že ty budeš s nimi, že prídeš k nim na každé zavolanie.
Nech tisíce anjelov tvojho Ducha sa rozpŕchne medzi ratolesti zeme! Nech všetko ožije v radostnom smiechu a v detskom šantení! Nech zvončeky šťastia zvonia v každom poryve vetra! Nech slnko sa na ne usmieva tvojou tvárou, tvárou Krista! V mene Ježiša Krista, umučeného za naše hriechy, ťa prosíme, Pane, vyslyš nás! Ďakujeme ti, Pane, že vyslyšíš naše prosby a volania. Nech sa stane vôľa Božia! Na veky vekov! Amen

Modlitba slabej chvíle

18. listopadu 2013 v 19:05 | Adina Christie |  Modlitby
Už dlho trvá moja premena, ó, tak dlho, Pane!
Veď konečne rozbi ma! Vyzametaj všetko.
Črepiny mi zapichni do srdca, aby to veľmi bolelo.
Radšej bolesť budem znášať, ako svoju nemožnosť
vo všetkom byť Ti po vôli, môj Pane.
Všetko, čo malo byť už bolo a začiatky ubehli ako voda.
Dokázala som Ťa milovať, myslieť na Teba.
Veď si ma láskou pomazal, natrel si ma na Tvoj chleba.
Sme si navzájom potravou: Ja verím v Teba,
Ty si ma vierou vyzbrojil. Tak dúfam v kútiku duše,
že aj Ty ma potrebuješ, Pane!
Lenže Ty nie tak ako ja. Ty si sa v láske rozdal.
Zabudol si dobrovolne na seba. Stačila Ti Otcova vôľa.
Ó, Pane, túžim byť ako Ty rozdaná. Milovať, veď som milovaná.
Láskou si srdce pokrájať a dávať, dávať do zbláznenia.
Lebo som blázon pre Krista.
Som však unavená. Ako je to možné?
Tvoj život som dostala a nemám život?
Či nadšenie ma obchádza a nemám radosť?
Ó, ja nechcem byť maloverná. To je, akoby som povedala:
Nie, nieto zázrakov, to sa mi snívalo.
Ale, ja som to nepovedala, Pane. Ja stále verím,
že zázrakom si vo mne. Že si ma milosťou obdaril
a vždy budem mať Tvoju milosť.
Že všetko, čo si pre mňa urobil, je Boží zázrak,
na ktorý sa nikdy nebude dať zabudnúť.
Veď je pravda, že si za mňa umrel na kríži
a vykúpil si ma spod trestu smrti. Som v Tebe naveky živá.
A napriek slabej chvíli ja nezabúdam.
Už som oľutovala všetko, čím som Ti spôsobila bolesť
a Ty si preto hrozne trpel. A naozaj, aj mňa bolelo srdce.
Od bolesti mi takmer puklo. A ja som sa vtedy zaradovala,
že si ma naplnil svojou bolesťou a mohla som cítiť Tvoju bolesť, Pane.
Áno, zlomil si mi srdce. Bože, prečo som taká ľudská, keď som Božia?
Vieš, Pane, je ťažké nebyť ľudským v ľudskej koži a v ľudskom svete.
Viem, že Ty to chápeš, a preto mi dávaš nové oči, tie Tvoje.
Aby som videla Tvoje rozdelenie. To, čo je Božie a to, čo je svetské.
Pretože, to sa nedá dať dohromady. Jedine Boh je nado mnou.
Čo mám so svetom, ktorý je v moci diabla? Svoje mŕtve telo?
Alebo to, že svet je viditeľný a preto v neho veria toľkí nespasení?
A v čo veria? V bohatstvo alebo po novom, v prosperitu všetkého možného?
Nie, Pane, dávaš mi všetko, čo tento svet nemá.
A vôbec mi nevadí, že Ťa nevidím očami, pretože Ťa vidím srdcom
a cítim tú Tvoju nesmiernu lásku. To, že sa na Teba môžem spoľahnúť,
že vždy budeš so mnou a nikdy ma neopustíš.
Odpusť mi, že som tak často maloverná.
Odpusť mi, že sa neviem odlepiť od svojho starého tela.
Veď vieš, že túžim iba po Tebe a nič iné už pre mňa nemá zmysel.
Si mojím jediným zmyslom už naveky, Pane!
Túžim činiť Tvoju vôľu, ó, Bože!
Nech sa stane tak ako Ty chceš, môj Pane!
Sláva Ti, Bože!

Modlitba lásky

18. listopadu 2013 v 19:04 | Adina Christie |  Modlitby
Vypočuj Pane moju modlitbu. Nech moje slová nájdu v Tvojom srdci odozvu. Tak, ako moja túžba po Tebe, nachádza v každom dni radosť zo života v Tebe, radosť z lásky, ktorou som skrze Teba zachvátená ako dravou riekou Božskej milosti.
Ani jeden deň, Pane, sa neskončí bez Tvojho zásahu. Veď Ty, Pane, zasahuješ každú sekundu nášho života. Ani jedna sekunda neuplynie bez Tvojho dychu, bez tlkotu Tvojho Božského srdca. Môžeme si myslieť čokoľvek chceme, môžeme byť zlí ako chceme, nič z toho nemá vplyv na Tvoje pôsobenie v nás. Ty rozhoduješ o Nás.
Ty vieš, čo potrebujeme. Ty pripravuješ cesty, ktoré vedú k Tebe, no Ty aj čakáš na naše prebudenie, na našu lásku k Tebe, na našu lásku k našim súrodencom, na naše odpustenie druhým, na našu pokoru, na náš život v Tebe. Najdrahší Pane! Vieme, že sme slabí a stále Ťa musíme prosiť o pomoc. Vieme, že nedokážeme zvládnuť ťažké skúšky života bez Teba.
Vieme, že máme problém aj s vierou v Teba a každý deň ju musíme nanovo oživovať vždy, keď nás postihnú súženia, keď máme do činenia s neriešiteľnými problémami, keď sme slabí, keď sme chorí, keď nás bijú, keď sme chudobní aj keď si nevieme dať rady s obyčajným banálnym problémom.
Mohli by sme donekonečna menovať, čo všetko nás trápi a ako ťažko to znášame, no Ty vieš, že len málokedy sa nám podarí padnúť na zem a prosiť Ťa s pokorou o milosť. Len málokedy je naša viera taká silná, aby sme dôverovali v silu našej modlitby.
Ty, Pane, si nás zviazal putom lásky v deň, keď si zomrel za nás na kríži, aby sme neumreli, ale mali večný život v Tebe. V ten deň Tvoja láska prekročila všetky obmedzenia nášho biedneho života; V ten deň si sa stal naším vykupiteľom a naše životy sa v jednej sekunde stali Tvojím vlastníctvom. Ježiš Kristus, náš Pán a náš Kráľ!
Z moci lásky, ktorou si nás spútal v deň svojej smrti na kríži, pozdvihni naše prosby a volania o pomoc a vdýchni do nich svoj liečivý dych, ktorý uzdravuje všetky nemoci a všetky problémy! Vdýchni do nich svoju nesmiernu lásku, aby sa naše súženia stali pre nás oveľa ľahšími a aby sme sa v láske k Tebe stali vnímavejšími a nadovšetko oddanými Tebe, Pane! Pane, požehnaj túto modlitbu! Sláva Ti, Bože, až na veky vekov! Amen

Modlitba duše

18. listopadu 2013 v 19:02 | Adina Christie |  Modlitby
Mnoho a mnoho dní prešlo, odkedy je moje miesto v tebe, Pane. Prehnal si ma pecou. Zlomil si vo mne všetko, čo sa dalo. A dúfam, že ešte polámeš to nepoddajné, čo drží sa stále a neuhne. Márne sa snažím o nemožné, je to len snaženie.
Stačí len chvíľa nestrážená a všetko je naspäť ako prach, čo vietor rozmetá. Tak oblej ma horúcou lávou, čo z teba tečie. Žeravým ohňom to spáľ. Veď, už len v tebe chcem ostať; a teba chcem milovať. Zrieknem sa všetkého, len povedz, ako.
Nechcem sa do nekonečna užierať. Verím, že ty sa o všetko postaráš. Veď ty si Jednorodený Boh. Ty si môj vykupiteľ. Prevzal si všetku moc a vládu nad zemou. Ty všetko môžeš a dokážeš, Pane. Z prachu ťa volám: Tu som. Zbav ma všetkého zla, čo ma dusí.
Už neviem dýchať. Povedz už , dosť! A všetko sa zastaví. Viem iste, že nenecháš ma v neistote. Nečakaj, kým sa šťastie unaví, prosím. Už môže byť neskoro. Tak verím v teba, Pane, že len kývneš prstom a všetko bude dokonalé.
Chcem s Kristom prežívať svoje dni. Už žiadne žabomyšie vojny a hysterické záchvaty. Už žiadne pustošenie, váhavé kroky. Chcem byť pevná v tebe, Pane. Urob ma skalou, nech sa nezrútim pri prvej skúške ohňom. A keby aj záplavy prišli, ostanem stáť pred tebou.
Nech lenivosťou nehliviem. Tvojou silou chcem slúžiť. Radšej ma sprav včelou, čo celý deň obletuje kvety a zbiera med, ktorý tak dobre chutí. Volám ťa a kričím z plných pľúc. Nech zničí sa vo mne zakvačený duch starého a spráchniveného. Len smrad sa šíri okolo. Nechcem už cítiť ničoho z toho mŕtvolného pachu.
Som plná dôvery v teba, Pane. Viem, že tvoja vôľa sa stane. Nechcem to urýchliť. Chcem pokorne čakať na tvoje pokyny. Chcem bdieť, už nespať viac. Už nemám čas, chcem večne milovať, teba Pane. Tak verím v teba, Pane, že raz ma vypočuješ. Som pokorná, som tichá. Už nič viac nechcem. Veď, ja len tvoju lásku potrebujem. Už to je milosť obrovská, môj Pane.
Vypočuj pokornú modlitbu Božieho dieťaťa, Pane. Nech sa stane tvoja vôľa! Sláva ti Bože! Amen.


Môj Boh naplní vaše potreby

16. listopadu 2013 v 11:14 | Adina Christie |  Zápisky kresťana

F 4,19
A môj Bôh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.

Vo svete je bežné, aby sme riešili svetské záležitosti cestou práva, ak sa dostaneme chtiac nechtiac do problémov, či už finančných, majetkových, a tiež inej ujmy na tele, či na duši. Majetnejší si zháňajú šikovného právnika, ostatní dúfajú vo vymožiteľnosť práva, pretože tam niekde v súdnictve štátu je moc, ktorú oni nemajú. Nejde o to, či súd vyhrajeme, ale o nádej, že sa naše problémy konečne vyriešia, pretože sa dostali do rúk spravodlivosti.

Ine je to u Pana Jezisa. Tym, ze sme v Neho uverili, dostali sme milost a znovuzrodenim v Nom sme sa stali Bozimi detmi. Ako deti nasho Boha Otca, nemusime mat ziadne starosti, je o nas dokonale postarane. Vsetko prebieha podla Bozieho planu. Nic nie je nahodne. Nie je to tak, ze kedze v Bozom dome je plno deti, tak na nas Boh nema cas. Nas Otec nemusi riesit, ze kym male deti revu, velke treba zamestnat tak, aby sa oni starali o placuce deti alebo ich zapratat do nejakej roboty a potom, ked Boh milostivo vzhliadne na nas, lebo uz bude mat cas, tak sa nam povenuje stylom, ze opat nam rozda ulohy, napochytre nas poobjima, potlapka po pleci, prejde si zoznam, ze co sme to vlastne chceli v tych modlitbach, pokruti hlavou: Nemozne, nedostanes o co prosis, lebo si bol dnes zly a nepocuval si ma, ked som k tebe hovoril.
Mozno je to viac usmevne ako vazne, ale uplne vazne som naniesla tento obraz, ktory je vo svete bezny, ale nie u nasho Pana. Nas Pan ma na kazdeho cas a do kazdeho srdca vidi, nie preto, ze nema inu moznost, ale preto, ze nas miluje a velmi sa zaujima o nas. Nie je to tak, ze ak nepocujeme Ducha Svateho, Boh od nas odnima svoju pomoc. Ved ci by matka zanechala dieta, ktore je sluchovo postihnute? Nie, mozno by ho sice dala do ustavu, ale ak by aj matka zlyhala, Boh Otec nikdy nezlyhava v rodicovstve, lebo On je laska a Jeho spravodlivost je vedena skze tuto lasku, ktora dava milost. Ine veci su zase vychova Otca, ktora je sucinna v Bozej starostlivosti, kde Otec ma pravo napominat aj trestat, v milosti Bozej sa to vsak deje v laske, ktora je aj pravda a zivot.
Pre nas je to velmi zlozite, casom vsak pochopitelne, lebo s kazdym jednym z nas Boh jedna osobne, teda sa nam dostava poznania toho, co su vlastne tie nase potreby, lebo to naozaj nevieme hned po znovuzrodeni, mozno nikdy, ale doverujeme Otcovi, ze On to vie a vsetko splni, co zaslubil.

Základnou potrebou človeka je hľadať Božie kráľovstvo a všetko ostatné mu bude pridané. Predstavme si pútnika na zemi ako hľadá cestu do nebeského kráľovstva. Vypytuje sa okoloidúcich a nikto nepozná cestu. Pútnik je už vyčerpaný a volá k Bohu: Kde je pravda? Ako sa ide k Tebe? A vtedy, možno nie úplne hneď, Boh odpovie a dá mu do srdca vieru a ukáže mu cestu, pravdu, život: Toto je môj Syn, v ktorom mám zaľúbenie! Jeho počúvajte! Znie to ako z rozprávky, ale ten, kto to zažil, vie s istotou, že On je tá pravda, ktorú úmorne hľadal už celé roky, niekto celý život. A všetko dobré aj zlé, čo na tejto ceste pozažíval, smerovalo k jedinému cieľu, aby jedného dňa stretol Boha.

A je úplne jedno, akým spôsobom Ho započul, kedy jeho srdce uchopilo vieru v Syna Božieho, ktorý prišiel na zem z vôle Otca na nebesiach, aby zachránil svoj ľud spod nadvlády zlého, aby očistil svoj ľud od hriechu vydajúc sám seba smrti na kríži, keď vyniesol naše hriechy a všetky neprávosti a na vlastnom tele ich pribil na kríž rukami nepriateľov. Jeho smrťou sme ospravedlnení pred Bohom. Ježiš Kristus zomrel, aby nezahynul nik, ale aby každý, kto verí v Neho, mal večný život.
Áno, preto umrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby sme Jeho vzkriesením aj my boli vzkriesení a mali nádej, že budeme s Ním bývať v Jeho kráľovstve. Vtedy nám Boh zotrie slzy a bude sa medzi nami prechádzať, nie ako ten, čo drží palicu, ale ako ten, ktorý miluje a Jeho spravodlivosť a milosrdenstvo, bude s nami už naveky.

Teda, všetci sme pútnici tu na zemi a čakáme lepší domov a dokonalú lásku v Kristu Ježišovi. Ak si pútnikom, ktorý hľadá pravdu a zasľúbenú zem, pravda si ťa nájde, lebo On je pravda. Mnohí na tejto ceste zastanú a myslia si, že už našli to, čo hľadali. Postavia si bývanie, ktoré ich o tom utvrdzuje. Ale kým sa kochajú vo vlastnom pohodlí, vo veciach viditeľných, nemôžu uzrieť svetlo, ktorým je Kristus, jediná skala, na ktorej môžeme stavať. Všetko totiž, čo je postavené na inom základe, je len dočasné, stánok, ktorý sa jedného dňa zrúti ako domček s kariet. Hľadajme najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné nám bude pridané.

Modlitba viery

12. listopadu 2013 v 21:25 | Adina Christie |  Modlitby
Iz.40,31
Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

Môj Pane, visíme všetci na tvojich perách a čakáme, či povieš ako vtedy: Tvoja viera ťa uzdravila. Choď a už viac nehreš.
Povedz nám, Pane, aj dnes, že oplatí sa dúfať v teba, že ty si s nami, ba ešte viac. Nikto nemusí čakať, že prídeš zďaleka, že tvoje oko milosťou spočinie na všetkých úbohých sveta.
Ty si už prišiel a viac si od nás neodišiel. Tak nadarmo stopujeme tvoje cesty. To je, ako neveriť v teba, Pane. To je, ako nedovoliť semenu v srdci, zapustiť korene. To je, ako nemať Krista, len predstavu o ňom.
Zachráň nás, Pane, od tohto obrazu. My predsa dúfame v teba stále viac. Tak uzdrav nás aj bez slov, veď ty si už všetko povedal, Pane.
Vyzbroj nás silou, nech nie sme, ako tie vetché konáre, čo vo vetre sa lámu a nemajú dostatok života.
Radšej nám daj krídla orla, čo vznášať sa budú nad všetkými starosťami. Radovať sa budú s tebou vo výšinách, lebo ty si vysoko nad všetkým, Pane.
Nech naše nohy stíhajú bežať s tebou, nech nikdy neustanú. Nech sme vždy čerství v radostnej zvesti, že Kristus nás vykúpil, že sme spasení.
Nech putujeme svetom, s menom Kristus na perách. Nech neomdlievame nikdy, aj keby sme mali byť prenasledovaní pre tvoje meno, Pane.
Tak veríme v teba, Pane. Vyslyš naše modlitby, lebo len v teba dúfame, Pane, už naveky! Nech sa stane tvoja vôľa, Pane Bože, milovaný!

Hodina pravdy

12. listopadu 2013 v 21:22 | Adina Christie |  Modlitby
Preveľká bázeň ma pojala, Pane, pre slovo Tvojho proroka.
Nemôžem odtrhnúť zrak z trónu môjho Pána.
Pred Tvojím trónom je moja modlitba,
a mojej chvály nech čuje každý. Nech čujú i nebesá.
Nech vytiahnu anjeli harfy,
nech každý nástroj ľúbezný zvuk vydá.
Lebo je Hospodin, Pán môj, na nebesiach.
Ty si Alfa a Omega, ktorý si ustrojil nebo i zem.
Národy a pokolenia sa Ti budú klaňať v tú hodinu,
keď zaznie trúba z rtov tvojich anjelov.
Vtedy, keď hviezda padá
a slnko je zatiahnuté čiernym súknom.
Keď mesiac sa v krvi bude kúpať
a každý vrch sa pohne.
Keď do mora padne so sklonenou šijou.
Keď more vyschne jediným šípom,
bleskom to z rtov Hospodina slávy.
Keď vytrhneš tých, čo sa Ťa báli
a označíš ich svojím menom,
svojich synov, ktorí sú zapísaní v knihe života.
A každé iné meno do zatratenia pôjde,
bo nečinili pokánia v tú veľkú hodinu,
hoc videli veľkosť Božej slávy.
V tú hodinu bude hodina pravdy.
Štipľavý dym a oheň, krvou nasiaknutá zem.
Zrútený čas, bo čas už nie je.
Poviazané živly zbavené pút, besnenie a besnenie.
Hnev Hospodinov strávi tú pohrdlivosť a pýchu ľudu.
Áno, koniec je už tu.
Časov zblúdilé mámenie ustúpi Pravde.
Už cválajú biele kone. Ten prvý je nádherný.
Na ňom sa nesie Ten, čo ma vyslobodil.
Môj majestátny kráľ nebies.
Ten, čo sedí po pravici Božej.
Len Jeho budem chváliť na večné veky!
Hospodine, Bože! Zmiluj sa nad nami!
Pre Kristove rany, ktorými si sňal našich pút,
Ti budeme navždy slúžiť.
Chváliť Ťa budeme, ó, večný, spravodlivý, milosrdný, Pane!
Nech je večná sláva menu Hospodin! Ježiš Kristus!
Sláva Ti, Pane!

Modlitba v Duchu a v pravde

12. listopadu 2013 v 21:15 | Adina Christie |  Modlitby
Dúfajte národy!
Oslavujte Boha!
Lebo je Otec, Ten, čo všetko stvoril.
Ten, čo položil základ zeme
a každým slovom vyslovil život.
On rozvinul trávnatý koberec
a každé koryto naplnil vodou.
On roztiahol nebeské závesy,
aby zasvietilo slnko.
On rozsypal hviezdy na nebi,
mesačným svitom rozžiaril nebo,
aby mal svetlo všetok život, čo
Boh stvoril, i každá zver, i každé vtáctvo,
i človek v jeho strede.
A vieme, Ten dal, ktorý je Otec
a Jeho vôľa je mocou,
ktorou sú utkané veky.
Jeho Zákon, ktorý ustanovil nad človekom,
v ktorom nikto nedokázal splniť,
to čo je Bohu ľúbe.
Však Zákon plný milosti,
krv Krista za naše duše,
priniesla Božie srdce na dlani,
čistotu duše, slobodu a pravdu,
život v Kristu Ježišovi.
Lebo Otec dal Syna
za naše hriechy, aby sa naplnilo Písmo,
aby každý kto uverí v Neho,
dostal večný život.
Tak staň sa modlitebníkom Božím!
Nie naučeným človekom,
však Jeho Duchom v pravde.
Modlitebník Boží modlí sa k Otcovi,
ktorého vôľu plnil aj Ten Syn Boží,
a prevzal všetku moc nad zemou i nad nebesami
i slávou ho ovenčil pre dokonané Božie dielo.
Len v mene Krista si pros a bude ti dané.
Lebo toto slovo je v Duchu a pravde.
Tvoj Tešiteľ nespí, On Tvoju prosbu vypovie.
On rozumie Tvojmu srdcu a každej bolesti.
A každá radosť je Jeho radosťou.
Hovor k Nemu, Tvoj Duch Ťa povedie
správnym smerom., Amen!

Sláva Ti, Bože!

Modlitba k Pánovi

12. listopadu 2013 v 21:09 | Adina Christie |  Modlitby
Vyslyš, Pane moju modlitbu!
Želám si, aby moja modlitba prišla až k Tebe, Môj Pane!
Prosila som Ducha Svätého, aby mi dal slová, prosila som Ducha Svätého, aby Ti predniesol moju prosbu o odňatie ťažkého bremena, ktoré už nekonečne dlho vláčim so sebou a niekedy sa pod jeho ťarchou lámem napoly, ako nalomená troska. Je to momentálne pre mňa neriešiteľný problém a čoraz viac vidím, že ani budúcnosť sa nerysuje tak, že by som si mohla konečne vydýchnuť.
Ty jediný vieš až do najhlbšej hĺbky, že čo ma trápi a preto sa k Tebe nakláňam s takou dôverou a nádejou, že jedine Ty vieš, ako ma z toho dostať. Alebo radšej Pane môj, vzdávam sa svojho podielu na Tvojej milosti, ktorú mi snáď z Božej vôle dáš, lebo si Boh lásky a nekonečného milosrdenstva.
Vymením svoj podiel Božej milosti za odňatie bremena od mojich milovaných detí, ktoré si oveľa viac zaslúžia Tvoju milosť ako ja, pretože môj hriech je stonásobne väčší ako ich. Len preto sa odvažujem môj milovaný, lebo viem, že som z tých hriechov omilostená pre Tvoju vykupiteľskú smrť na kríži a viem, že moja viera v Teba je mi na spásu.
Azda si môžem dovoliť túto rošádu na šachovnici spravodlivého a mocného Boha, veď viera v Neho a túžba zmazať svoj život a stratiť sa v Ňom, mi dáva odvahu, že vydržím oheň, ktorý prepáli moje srdce skz-naskrz. Viem, že len takto zocelené srdce dokáže uniesť ťarchu akéhokoľvek bremena, lebo Ty Pane prebývaš v takýchto srdciach a vlastníš ich životy, tak ako vlastníš ten môj.
Prepáľ ma ohňom svojej lásky, aby som už viac nemala svetské starosti, lebo ony sú mi nanič, ale Ty si mi na večný život! Tak môj milovaný Pane, v pokore čakám a prosím Ťa, urob tak, ako Ty chceš, ako sa Tebe zľúbi, len nech mi je to na požehnanie...
Nech je požehnané Tvoje meno, Pán môj a Boh môj!

Modlitba okamihu

12. listopadu 2013 v 21:06 | Adina Christie |  Modlitby
Ty si úžasný Pán!
Zlom moje chcenie.
Lásku ti dám,
mám v tebe zaľúbenie.
Lebo som v tebe stratená
a nič iné si neželám.
Tak uplatni svoju Božskú vôľu.
Poddám sa bezhranične tvojmu bôľu.
Lebo si vo mne a ja v tebe.
Už nehľadám nič, čo mám v sebe.
Len tvoju lásku uznávam, milovaný Pane.
K nohám ti skladám svoje zbrane.
Lebo som láskou zasiahnutá, Pane;
Som v ohni tvojom, som v tvojom mene;
Som v tvojom mene navždy vyrytá.
Si všetko, čo mám; Už nič nežiadam, vzácny Pane.

Tvoje modlitby, moje hymny, ó, Pane!

12. listopadu 2013 v 21:04 | Adina Christie |  Modlitby
Na pobreží sa trasiem.
O skaly bijú mohutné vlny.
Viem, nerozbije sa cesta pravdy.
Ani Tvoj Duch sa vo mne nerozdelí.
Moje srdce, Tvoj Duch, Pane!
Hľa, prídem k Tebe a spôsobím to,
že otvoríš ústa a jazyk Ducha sa vyleje do Tvojich vnútorností.
Božou mocou prehovorí k Otcovi modlitba.
Bude sa rynúť ako rieka.
Nezahatáš cesty, neodkloníš mysľou človeka,
to čo Ti dávam. Hoc milosti Božej to dar,
však bázeň nech v Tebe prebýva.
Lebo On vie a pozná jazyk,
nevypovieš nikdy v srdci modlitbu pravdy
lebo nie z človeka vzišla ľúbezná pieseň
čo ako vánok preletí medzi tvoje rty,
zastaví sa na podnebí,
v ušiach ti pohladí tvoje bubienky.
A srdce radostne skáče.
Ó, Duchu Svätý, len hovor a neprestávaj nikdy!
Tvoje modlitby, moje hymny, ó, Pane!
Sláva Ti, Pane! Sláva na veky!

Modlitba za spasenie

12. listopadu 2013 v 21:00 | Adina Christie |  Modlitby
Prosím Ťa, v Tvojom Duchu, Pane!
Na chvíľu a mocne zaklop na dvere milého môjho,
ktorého Ježiš miluje.
Nech zobudí sa spiaci,
nech vydá sa ťažkým krokom,
aby ich otvoril dokorán pre slnko.
Plnosť Tvojho svetla, nech pohltí tmu.
Plnosť lásky Božej, nech vydá ston.
Nech radosť a nádej života sú mu svedectvom o milosti Božej,
o láske, ktorá umrela za neho,
Duchom pravdy, znovuzrodením z Teba, Pane!
Ako si povedal: Musíte sa znovu narodiť.
Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.
Nech sa stane Tvoja vôľa, Pán môj!
Ako Ty chceš, nie ako ja,
ale ako Ty, Otče ma nebesiach!
Amen