Srpen 2013

Padol, padol veľký Babylon

26. srpna 2013 v 18:19 | Adina Christie |  Živé slovo
Padol, padol veľký Babylon,
stal sa príbytkom démonov,
väzením všetkých nečistých duchov
a väznicou všetkých nečistých a nenávidených vtákov,
lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva
a zemskí králi smilnili s ním,
i kupci zeme zbohatli z jeho hojnej nádhery.
Vyjdite, ľud môj, z neho,
aby ste neboli účastníkmi jeho hriechov
a nedostali z jeho pliag,
lebo nahromadilo sa mu hriechov až po nebo:
Boh sa však rozpomenul na jeho neprávosti.
Odplaťte mu, ako on platieval,
zdvojnásobte mu dvojnásobok jeho skutkov!
Do kalicha, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne!
Koľko sa vychvaľoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku,
lebo si myslí: sedím ako kráľovná,
nie som vdovou a neuvidím smútok.
Preto jedného dňa prídu jeho pliagy:
smrť, smútok, hlad a spáli ho oheň,
lebo mocný je Pán Boh, ktorý ho súdi.
Plakať a nariekať budú nad ním králi zeme,
ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.
Zďaleka stojac pre hrôzu nad jeho mukami povedia:
Beda, beda, veľké mesto Babylon,
mesto mocné, že za hodinu pri šlo tvoje odsúdenie!
A kupci zeme budú plakať a smútiť nad ním,
lebo už nikto nekúpi ich tovar,
tovar zlata, striebra, drahokamov, perál,
kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu,
všelijakého tujového dreva, všelijakých nádob zo slonoviny,
všelijakého náradia z najvzácnejšieho dreva, medi, železa, mramoru,
škorice, amónu, tymianu, myrhy, libanonského kadidla,
vína, oleja, jemnej múky, pšenice, dobytka,
oviec, koní, vozov, otrokov a ľudských duší.
Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, odišlo od teba,
čo bolo drahocenné a lesklé, sa ti stratilo, a nikdy to viac nenájdu!
Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho,
zďaleka zastanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalostiť
a volať: Beda, beda, veľké mesto, odeté do kmentu, purpuru
a šarlátu a zdobené zlatom, drahokamom a perlami,
že za hodinu spustlo toľké bohatstvo!
Každý kormidelník, každý pobrežný plavec,
námorníci a tí, čo pracujú na mori, zďaleka zastali a skríkli,
keď uzreli dym jeho požiaru:
Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu?
Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalostiac:
Beda, beda, veľké mesto, v ktorom zbohatli všetci,
ktorí mali lode na mori, že spustlo za hodinu!
Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci,
lebo Boh súdil a pomstil vás na ňom!
Zj 18,2-20

Do ticha pôjdem

26. srpna 2013 v 17:18 | Adina Christie |  Žalmy
Do ticha pôjdem
a hľadať budem Teba
do svojho srdca sa zavriem
a zahodím kľúč
Len pre jednu báseň
pre jeden povzdych
pre jedno slovo z Tvojich úst
poviem všetkým:
Je mi ľúto odchádzam
vánok mi naznačuje smer
Už stojí a čaká môj Pán
vystrojí mi hostinu stratených synov
Ako ma tuho objímaš, Kráľu
hovoríš do mojich uší
a pýtaš sa: Ty žiješ?
Som rád, že si sa vrátila,
sadni si, pi a jedz!
Počúvaj moje slovo:
Stalo sa! Ja som Alfa i Omega,
Počiatok i Koniec.
Ja dám vysmädnutému zadarmo
z prameňa vody života.
Kto zvíťazí, zdedí toto:
budem mu Bohom a on mi bude synom.

Zj 21,6-7

Panenka Pánovi

26. srpna 2013 v 10:02 | Adina Christie |  videá
Susanna Vranová
Venované nášmu Spasiteľovi

video by Susanna

Panenka Pánovi
www.youtube.com
Venované nášmu Spasiteľovi .. :)

Prosba

26. srpna 2013 v 8:40 | Adina Christie |  videá

Susanna Vranová

http://www.youtube.com/watch?v=dKaMBeL10Lk&feature=youtu.be

Prosba
www.youtube.com
báseň je vnuknutie od Boha .. snáď .. aspoň jednému z vás, kto si to pozrie pomôže zmeniť cestu, video dodá silu, povzbudenie alebo pokoj .. lebo Boh je lásk...

Slovo, ktoré je blízko teba

22. srpna 2013 v 17:33 | Adina Christie |  Biblia-zive slovo
5M 30,14-20
keď budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, a zachovávať Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, zaznamenané v tejto knihe zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.
Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký.
Nie je v nebi, aby si smel povedať: Kto vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol a hlásal, že by sme ho mohli plniť?
Ani nie je za morom, aby si smel povedať: Kto kvôli nám zájde za more, aby nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť?
Lebo to slovo je veľmi blízko teba: je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil.
Pozri: dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo.
Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať.
Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a budeš im slúžiť,
oznamujem vám dnes, že určite zahyniete; nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zabrať po prechode cez Jordán.
Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo:

miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj Jeho hlas a pridŕžaj sa Ho; lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní; tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

Slovo k tvojmu snu

22. srpna 2013 v 16:10 | Adina Christie |  Biblia-zive slovo
Tieto Biblické verše z Izaiáša tu dávam namiesto komentára, ktorý som nemala možnosť vložiť k článku jednej mladej blogerky. Ak je to vôľa Božia, On si ju sem istotne privedie, lebo je to slovo od Neho.

Iz 43,1-13
Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem: Vydaj! a juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši! Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia! Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám predošlé veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali: Pravda je. Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh, a ani po mne nebude. Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. Ja som to predpovedal, zachránil a rozhlásil som to; a nebolo u vás cudzieho boha. Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne; kto ju odvráti, keď ja konám!

Večný život

19. srpna 2013 v 17:42 | Adina Christie |  Tema tyzdna
Svet usiluje o dlhovekosť pri plnej kráse a zdraví. Je to celkom namáhavá cesta, pri ktorej je v stávke práve ona krása a zdravie, neraz však aj život. To sú však extrémy, ktoré prichádzajú na rad vtedy, keď nevieme, čo s peniazmi a obrazne povedané, prehadzujeme ich lopatou. Pozrime sa však do obyčajnej kúpeľne: jedna fľaštička vedľa druhej, flakónik pri flakóniku, kelímky, tuby, tampóny a mnoho inej kozmetiky, značkovej i bez, drahej i lacnej, všetko zavisí od peňaženky.

Dnes naozaj nie je problém udžať si krásu do šesťdesiatky. Na to zdravie sme však krátky. Však poznáte toto: Fajčil a pil a umrel, alebo nefajčil a nepil, a tiež umrel. Nikto nevie dňa ani hodiny, kedy sa odoberie z tohto sveta. Môže to byť teraz, zajtra, alebo o mnoho rokov neskôr. Všetko na svete je pominuteľné a nič si nevezmeme so sebou; aj keby sme vlastnili celý svet, nič nám to nepomôže, večný život sa nedá kúpiť.

Mnohí hovoria, že kým žijú, chcú sa mať dobre a čo bude po smrti ich nezaujíma. Žijú vraj prítomnosti, lebo veria tomu čo vidia, čoho sa môžu dotknúť. Budujú si svoje súkromné kráľovstvo, svet splnených snov a ambícií. Jasné. kto sa má dobre na tomto svete, nemá potrebu hľadať pravdu, ktorá ho oslobodí. Necíti sa byť totiž väzňom tohto sveta, ktorý klame. On si totiž sám vykupuje dennodenne ťažkou prácou a mnohými tlakmi, ktoré drvia jeho psychiku ten kúsok pohodlia a zdanlivej sebestačnosti.
Samozrejme, opäť narážame na neutíchajúcu potrebu, dokonca milovanie peňazí. A toto sa vo svete považuje za normálne; nikto sa nevzrušuje nad nadvládou financií nad životom človeka. Tak to chodí, tak to má byť; ja nemilujem peniaze, ale ak chcem normálne fungovať a plniť svoje sny, musím ich zarábať čo najviac. Asi tak nejak...

Čo na to hovorí Biblia?

Mt 19,24 Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského.
Mk 1,15
Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; čiňte pokánie a verte v evanjelium!


Čo teda to evanjelium je? Je to pravda o Božej láske, ktorá sa obetovala za každého človeka, aby nikto neumrel, ale aby každý, kto verí v Pána Ježiša ako v svojho Spasiteľa, mal večný život:


J 3,16-21

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.
Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo.
Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.


Každý, kto verí v Syna Božieho, v Pána Ježiša Krista, má nehynúcu nádej večného života. Veriť v Neho, je tá pravda, ktorá ťa oslobodí, lebo Ježiš je pravda, život, sloboda.


Počuj, čo Boh hovorí

18. srpna 2013 v 8:59 | Adina Christie |  Žalmy
Už si sa vynadíval,
čo ešte chceš vidieť?
Ani sedem divov sveta
nenaplní tvoje srdce.
Vyfoť si hoc aj celý svet,
no Boha nenájdeš, ak povieš:
Som spokojný a nikoho nepotrebujem.
Boh za mňa neurobí nič.
Ja sám som v potu tváre
vykresal svoje pohodlie,
veru som slobodný.
Stačí mi pár priateľov,
pár nezabudnuteľných chvíľ,
rodina, ktorú milujem,
práca, ktorou si skvelý život zaopatrím,
pár dobrých skutkov, nech svedomie umlčím.
Veru, netreba mi Boha,
sám v seba verím...
Počuj, čo Boh, Ježiš Kristus hovorí:
Ja som cesta i pravda i život.
Nik neprichádza k Otcovi,
ak len nie skrze mňa.
Amen
J 14,6

Svet na kolesách

16. srpna 2013 v 19:52 | Adina Christie |  adina
Viem, že som túto tému prešvihla, ale iba vzhľadom na daný týždeň. pre mňa je všetko otvorené. Teda, MHD je niečo, čo sa vyskytuje vo svete, (ale netreba chodiť do sveta na to, čo máme doma) ako miesto, kde sa zmestí naraz celkom dosť ľudí a kde sú ľudia často neuveriteľne úprimní a svojskí, a hlavne sebeckí. Je to malá vzorka sveta. Myslím, že presadenie televízie ako mediálneho zástupcu sveta v autobusoch a električkách MHD, nie je najlepší nápad. Kazí totiž originalitu sveta na kolesách. Ruší cestujúcich, ktorí majú úžasný čas na rozjímanie každého druhu, či už je to púhe driemanie, či dospávanie krátkej noci, rozhovory na miestnej úrovni, alebo rozhovor s Bohom, modlitby a prosby. To je čas na zjavenia, samovoľných riešení ťažkých úloh, analýz, vážnych rozhodnutí a mnoho ďalšieho.

U mňa je to veľmi dôležitý čas, ktorý, keď cestujem ráno do roboty, strávim s Pánom Ježišom, a naopak, keď cestujem späť domov, už značne unavená, veru si aj zdriemnem. Pri jednej takejto fáze spánku, ma okradli. Keď som vystúpila, bola som ľahšia o peňaženku. Našťastie som nemala v peňaženke viac ako tri eurá, nejaké doklady a použité cestovné lístky. Uvedomila som si to až o niekoľko dní. Jedného dňa si ma predvolali na obecný úrad a odovzdali mi zúboženú peňaženku aj s dokladmi. Našli ju na poli zafúľanú a prešacovanú. Žiaľ, teda pre zlodeja, nemala som žiadnu tajnú priehradku s bankovkami. Chvála Pánovi, hlavne že som dostala späť svoj občiansky preukaz.

Nechcem nejak opisovať svoje zážitky s MHD, aby ste si nemysleli, že som si pomýlila tému, ktorá bola minulý týždeň, ale v istom zmysle mi nahráva téma MHD nejakým spôsobom do ďalšej témy. Takže túto dojemnú rozpravu o MHD zakončím ešte dojemnejším príbehom, ktorý som opísala v jednom článku na jednej stránke, kde tiež prispievam svojimi článkami ako bloger : http://www.krestan.sk/blog/adina/bozie-casy

Ako som spomínala na začiatku, plný autobus, či električka, je úžasnou vzorkou sveta, jeho obrazom so všetkým, čo k nemu patrí. Tu sa vlastne prelieva mnoho informácií z domova i zo sveta. Odhliadnuc však od toho, je autobus plný života, mnohotvárneho v každej svojej podstate, ak vezmeme do úvahy, že každý človek je ojedinelý a výnimočný tvor, samostatná duša, ktorej vdýchol život sám Boh. A pravdaže, stále sa vraciam na začiatok, lebo Boh je počiatok aj koniec, Alfa a Omega.

Potom si Pán vyvolil aj iných, sedemdesiatich, a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť.
A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.
Choďte! Ajhľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte.
Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto!
A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom; ak nie, vráti sa k vám.
A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu.
A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia.
A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a povedzte im: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie.
Ale keď prídete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite na jeho ulice a povedzte:
Striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo kráľovstvo Božie.
Hovorím vám, že ľahšie bude v onen deň Sodomčanom než onomu mestu.
Beda ti, Chorazim, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali prejavy moci, ktoré sa stali u vás, dávno by boli sedeli vo vrecovine a na popole a kajali sa.
Veru, ľahšie bude na súde Týru a Sidonu ako vám.
A ty, Kafarnaum, budeš sa vari až do neba vyvyšovať? Zrútiš sa až do podsvetia.
Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.
Potom sa vrátili tí sedemdesiati a s radosťou hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene.
Povedal im: Videl som satana ako blesk padať z neba.
Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.
Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach.
Vtedy rozveselil sa Ježiš v Duchu Svätom a riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, Otče, tak sa Ti ľúbilo.
Všetko odovzdal mi Otec, a nik nevie, kto je Syn, len Otec, a kto je Otec, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť.
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte.
Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. L 10,1-24


No, ktovie ako cestovali títo sedemdesiati, ktorých poslal do sveta hlásať evanjelium Pán Ježiš, alebo tí dvanásti, pred nimi, teda apoštoli. Veru, poväčšinou išli peši, možno tiež loďou, alebo na chrbte nejakého zvieraťa.
Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé pri Olivovom vrchu, poslal Ježiš dvoch učeníkov
a povedal im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliatko s ňou; odviažte a priveďte mi ich.
A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť.
Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo:
Povedzte dcére sionskej: Ajhľa, tvoj kráľ k tebe prichádza krotký, sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice.
Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš:
priviedli oslicu a osliatko a kládli na ne svoje rúcha; i vysadol na ne.
A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu.
No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!
Mt 21,1-10

Čo hovorí Svätá Biblia na tému vrchnosť?

14. srpna 2013 v 12:27 | Adina Christie |  Biblia-zive slovo
Rim 13 Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si
súd. 3 Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti?
Čiň dobre a budeš mať chválu od nej. 4 Veď je služobníkom Božím tebe k dobrému. Ale keď zle robíš, boj sa!
Lebo nie nadarmo nosí meč. Božím služobníkom je totiž, vykonávateľom hnevu nad tým, čo zle robí. 5 Preto
sa jej treba podriadiť nielen pre hnev (Boží), ale aj pre svedomie. 6 Veď preto platíte aj daň, lebo sú to Boží
služobníci, práve tomuto povolaniu trvale oddaní. 7 Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu
daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť. 8 Nikomu nič nedlhujte, len to, aby
ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. 9 Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ,
nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. 10 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.
11 A toto
(čiňte), keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. 12 Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje
svetla. 13 Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v
závisti. 14 Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiadosti.
1Pet 2, 13-18
13 Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu,
14
alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia. 15 Lebo to je
vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí 16 ako slobodní, ktorým sloboda nie
je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci! 17 Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!
18 Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym.
19
Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny.